За нас

Центърът за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ е създаден през 2007 год., за да отговори на нарастващата необходимост от специализирана по-мощ и подкрепа на всички участници в образователно-възпитателния процес в училищата и детските градини.

Ръководим се от мисълта за подобряване на личностното развитие на децата и младежите, отнасящо се до интелектуалната, емоционалната и поведенческата сфера и социалното включване. Стремим се да бъдем от помощ на родителите за справяне с предизвикателствата при възпитанието на подрастващите. Работим ак-тивно за продължаващото образование и квалификация на педагогическите кадри в духа на националните традиции и съвременните европейски ценности и в съг-ласие с актуалната нормативна база.

В организираните от нас събития – семинари, тренинги, тиймбилдинги, конферен-ции, тематични срещи и др. прилагаме методи и подходи, даващи възможност не само за придобиване на определени знания и умения по психологически пробле-ми на образованието, но и за извличане на опит чрез активни действия и преживя-ване. Важен момент представлява специализираната психологическа и психотера-певтична помощ, реализирана чрез индивидуални психологически консултации и групи за лична терапия.

Нашето верую е, че успехът на всеки човек тръгва от самия него.