Тренинг-семинари

СПИСЪК

НА ПРОГРАМИТЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛСКИТЕ КАДРИ, ОДОБРЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

1. Подобряване на груповата динамика в детската група/ паралелката

2. Техники за ефективна комуникация на учителя с децата/учениците

3. Усъвършенстване на социалните умения на децата и учениците

4. Работа с деца/ученици с конфликтно и агресивно поведение

5. Детските страхове

6. Работа с деца и ученици за снижаване на тревожността и повишаване на самооценката

7. Превенция на физическото и психическото насилие сред децата и учениците

8. Превенция на Интернет зависимостта и кибертормоза сред децата и учениците

9. От бунта до девиантното и асоциално поведение. Превенция на рисковото поведение на децата и учениците

10. Позитивно управление на класната стая

11. Работа с деца и ученици за развиване на паметта и подобряване на концентрацията на вниманието

12. Работа в група/клас с хиперактивни деца/ученици

13. Творчество и креативност в образованието и възпитанието на децата и учениците

14. Игрите и играчките в работата на педагогическите специалисти

15. Приказките като терапевтично средство при работата с деца

16. Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 

17. Техники за преодоляване на негативизма и мотивиране на учениците за учебен труд

18. Преодоляване на стреса и адаптиране към училищната среда на децата, постъпващи в първи клас/за учители в ДГ и в начален етап на образование/

19. Работа с учениците за осъществяване на приемственост между начален и прогимназиален етап на образование

20. Работа с деца и ученици в мултикултурна среда

21. Техники за ефективно общуване с родителите

22. Общуване с родителите на децата със СОП

23. Работа със семействата в мултикултурна среда

24. Реч и харизма на учителя

25. Невербалната комуникация при педагогическото взаимодействие, визия и дрескод на учителя

26. Управление на стреса и времето в работата на учителя

27. Подобряване на психо-емоционалното равновесие и работоспособността на учителите

28. Екипна работа на педагогическия персонал в детската градина и в учили-ще

29. Мотивиране на учителския екип за ефективна работа

30. Емоциите – враг или приятел. Работа с деца и ученици за възпитаването им

31. Приобщаващото образование за преодоляване на предразсъдъците и възпитаване на толерантност към различните

32. Нравственото възпитание – важен фактор за изграждане и усъвършенстване на ценностната система на децата и учениците

33. Усъвършенстване на комуникационния процес в образователните инсти-туции – предпоставка за успешна персонална и екипна реализация

34. Управление на качеството в образователните институции

35. Терористичната заплаха – превантивни мерки и реакции на училищния персонал и учениците

36. Компетентностният подход в средното образование

37. Превенция на професионалния стрес и синдрома “бърнаут” в работата на учителя

38. Емоционалната интелигентност и емоционалната компетентност в работата на учителя

Регистър на МОН /Да се въведе ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ ЕООД/    

УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИНГ-СЕМИНАРИТЕ:

 1. Тренингите се провеждат на работното място, в зала, в неформална обстановка в градска среда или под формата на изнесено обучение/според конкретните договорености с ръководството на училището или детската градина/, както и онлайн.
 2. Времетраенето на един тренинг е 16 учебни часа по 40 минути/програмите от 1 до 35/ или 48 часа по 40 минути/програмите от 36 до 38/. За всеки тренинг от 16 учебни часа участниците получават по 1 кредит, а за тези от 48 часа – по 3 кредита.
 3. Всеки тренинг се провежда по програма, одобрена от МОН 
 4. Такси за участие:
 • за програмите на Центъра за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, регистрирани в МОН с 1 квалификационен кредит: 95 лв. на участник с включен сертификат при присъствено обучение и 80 лв. на участник с включен сертификат при онлайн обучение
 • за програмите на Центъра за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, регистрирани в МОН с 3 квалификационни кредита: 285 лв. на участник с включен сертификат

         Минимален брой участници в една група: 12 души

Таксата включва:

 • хонорар на водещия/водещите
 • обезпечаване на необходимите технически средства
 • папка с химикал, бели листи
 • материали за провеждане на тренинг-обучението
 • разпечатки на индивидуални материали по темата/при наличие на такива според изискването на темата/
 • сертификат за участие с упоменати тема, хорариум и брой кредити

Цената важи в случай, че тренинг-обучението се провежда в залата на Центъра или на работното място в гр.Варна. При желание за провеждането му в друго населено място се калкулира и сума за ползване на зала, транспорт и настаняване за групата, пътни, дневни и нощувки на водещия/водещите.