Конференция 2016

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

СЕДМА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИГРАТА В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ”

1419.04.2016 год., КК Боровец

Официални езици на конференцията – български и английски.

Играта в различните и форми има многообразен ефект и въздействие – когнитив-но, социално, емоционално и мотивиращо върху различни сфери от човешкия жи-вот и развитие както при децата, така и при възрастните.

СЕДМАТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ имаше за цел да бъ-дат събрани и представени актуални научни изследвания и добри практики, свър-зани със същността на играта и приложението и в процеса на обучение и възпи-тание на децата и учениците от всички степени на образование.

В нея участие взеха педагози, психолози, представители на държавните и общин-ски административни институции, отговарящи за образованието, на висшите учи-лища и научните институти, на неправителствени организации, ресурсни центро-ве, детски комплекси.

В хода на конференцията бяха представени доклади и съобщения, постери, ви-деоклипове и др. Приоритет при представяне на материали от учителската коле-гия бяха такива, представящи добри практики и собствена изследователска рабо-та по темата.

Бяха организирани уъркшопове и тренинги в помощ на колегията, проведени от български и чужди лектори и треньори:

  • Авторският метод за развитие на личността „Мералюб“ в тренировките по самоотбрана с водещ Юрий  Бучинов – психолог, психодраматист, тре-ньор по таекуондо, основател и ръководител на Център за развитие на деца и възрастни „Радуга-плюс“, Ростов на Дон, Русия
  • Компютърните игри за формиране и развитие на социалните умения на децата и учениците с водещ проф. д-р Янка Тоцева – Европейски политех-нически университет
  • Куклите и децата с водещ Берна Гьокенгин – лекар и психодраматист, Berna Gökengin Psychodrama Organizations and Consultance, основател и член на Асоциацията по психодрама в гр.Измир, Турция
  • Игрови техники за преодоляване на предизвикателното поведение и не-гативизма на учениците и мотивирането им за учебен труд с во-дещ Лидия Йорданова – Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт – Варна

Със СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА “КРИСТАЛНА СОВА” и екскурзия в чужбина за доклад с най-добър принос по темата беше удостоена ИВАНКА БЪРЗАКОВА, ОДЗ №2″Знаме на мира” – Балчик.

В рамките на конференцията беше организира обмяна на опит в гр.Атина, Гърция, където се проведе среща с ръководството и колегите от 86-то основно училище.

 

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

     1. ПРОФ.Д-Р НЕЛИ БОЯДЖИЕВА, СУ”Св.Климент Охридски”

„Развитие и съвременни измерения на принципа за възпитание и обучение чрез игра в педагогиката“

     2. ДОЦ.Д-Р РАЙНА ЗАХАРИЕВА, СУ”Св.Климент Охридски”, ДИУУ

„Приемане и подкрепа на детето чрез играта/сравнителен анализ на педагоги-ческите системи на Мария Монтесори, Рудолф Щайнер и Демократичното училище на Яков Хехт/“

  3. ДОЦ.Д-Р ДАРЯН БОЙКОВ, Факултет по Бизнес икономика и предприема-чество, Белград, проф. д-р Ванче Бойков – Университет в Ниш, Сърбия

Компютърът като детска играчка в предучилишна възраст

     4. ПРОФ.Д-Р ВАНЧЕ БОЙКОВ, Университет Ниш, Сърбия

Усмивката като израз на емоция и невербалната комуникация в образовател-ния процес

    5. Д-Р МАРИЯНА КОСТАДИНОВА, Детска градина ”Джани Родари”, Гоце Дел-чев

„От игрите с пръсти до игрите Андроид“

     6. МАГДАЛЕНА РАЙКОВА, СУ“Св.Климент Охридски“, докторант

„Дидактичната игра – инструмент за активно учене в начален етап на обу-чение“

     7. ВЕРКА МАРАТИЛОВА, ОУ“Проф.Иван Батаклиев“, Пазарджик

„Развитие на математическото мислене и творческо въображение у ученици-те от трети клас чрез игра“

     8. МИЛКА ПИСЮЗЕВА – ИВАНОВА, ПУИ”Ст.Василев”, Свиленград

„Хлебната къща“

     9. ПАВЛИНА ПЕНЕВА, ЦДГ №10 „Слънце” – Бургас

Театралните игри в помощ на учителя за възпитание на успешни и щастливи деца

     10. ИРЕНА МИХАЙЛОВА, ТАТЯНА МИНКОВА, ОДЗ№15”Моряче”– Бургас

Ролята на играта като средство за развитие на двигателната култура, меж-дуличностните отношения и позитивните нагласи при децата от предучи-лищна възраст

     11. ИВАНКА БЪРЗАКОВА, ОДЗ№2 „Знаме на мира” – Балчик

Игри, въображение, творчество и сугестопедия в подготвителната група

     12. ВЕСЕЛИНА РАДКОВА, ВЯРА ПАЛАТОВА, ОДЗ№4 „Чайка” – Варна

„Вълшебни ръце“ или две седмици без фабрични играчки“

     13. АННА КОНСТАНТИНОВА, ЦДГ№17 „Валентина Терешкова”- Варна

„Приложение на дигиталните играчки в обучението на децата от предучилищ-на възраст“

     14. СТАМЕНА ХРИСТОВА, ЧДГ„Мечтатели” – Варна

Обучението по английски език е забавно/202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум/

     15. МАРГАРИТА БОЗОВА, ТАТЯНА ПЕТРОВА, ОУ„Яне Сандански“ – Пловдив

„Училищна програма за активно учене в партньорство със семейството“

     16. АДЕЛИНА СИМИТЧИЕВА, ОУ“Проф.Иван Батаклиев“ – Пазарджик

„„Котаракът в чизми“ през погледа на учениците, актьорите и родителите  

      17. ТАТЯНА ПОПОВА – 18.СОУ“Уилям Гладстон“ – София

„Игрите и интерактивните методи в часовете по литература в 10. клас“

  18. ГАЛИНА ПОПОВА, нац. консултант и обучител по предприемачество, СОУ“Йордан Йовков“ – Кърджали

„Играта като метод на обучение в часовете по предприемачество“

     19. РОСИЦА ИГНАТОВА-ВАСИЛЕВА – 18.СОУ“Уилям Гладстон“ – София

„Играта в часовете по литература в 9. клас“    

Беше проведен майсторски клас на проф.дпн Людмила Лебедева – зам.ректор на Института за позитивни технологии и консултиране, Москва, Русия на тема “Арт-терапевтични методи за психолого-педагогическа корекция на емоцио-налните състояния на подрастващите”.