Конференция 2015

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ – ВАРНА

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РИО – ВАРНА

ШЕСТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

НА УЧИТЕЛЯ И НЕГОВИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ”

20-24.03.2015 год.

гр.Варна, гр.Ниш/Сърбия/

Психичното здраве е състояние на благополучие, равновесие и комфорт, при кое-то човек е максимално работоспособен и удовлетворен от себе си и от това, което върши. Способен е да се справи с нормалните стресови фактори на живота; общува без напрежение с другите хора, активно се развива и усъвършенства.

Психичното здраве дава възможност за нормално развитие и изява на човешките потенциали, за самостоятелен, смислен и удовлетворяващ живот, за изграждане на хармонични  отношения със собствените потребности, чувства и желания и с общността, в която човек живее по взаимно обогатяващ и подкрепящ начин, при отсъствие на трайно чувство на страдание, унижение или изолация и за пълно-ценна професионална изява.

ШЕСТАТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ имаше за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с проблема за психичното здраве на учители и ученици в следните аспекти:

 • състояние на психичното здраве и благополучие при учители и ученици в различните степени на образование и децата от детските градини;
 • фактори, които влияят върху психичното здраве и благополучие на посоче-ните целеви групи;
 • превенция на рисковите фактори и последиците от тяхното влияние върху психичното здраве на учители и ученици/деца от детските градини/съдържа-ние – по отношение на самооценка и обществена и административна оценка на личностните качества и компетенции, поведение, взаимоотношения меж-ду участниците във възпитателно-образователния процес и със социума, адикции, разстройства и заболявания, хранене и физическа дейност, форми- трудово-правни, организационно-административни, информационно-образо-вателни, включително и чрез учебното съдържание по различните учебни предмети и методиките за неговото преподаване, както и чрез ИКД/за учени-ците/, консултативно-терапевтични, спортно-игрови и др./.
 • перспективи за подобряване на психичното здраве и благополучие на учите-ли и ученици/деца от детските градини.

Бяха поканени за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието и труда, на синдикатите на българските учители, на висшите училища, на неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички, интересува-щи се от проблема.

В хода на конференцията бяха представени доклади и съобщения, видеоклипове и др., като приоритет при представяне на материали от учителската колегия имаха такива, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И СОБСТВЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛ-СКА РАБОТА ПО ТЕМАТА.

Докладите и научните съобщения бяха разпределени в 2 секции според съдър-жанието.

В хода на конференцията бяха организирани уъркшопове и тренинги в помощ на колегията:

 • Арт-терапевтични техники за превенция на професионалния бърнаут“
 • Конфликтни ситуации в училище/ДГ и методи и техники за справяне с тях

Беше проведена също така и социодраматична игра с голямата група – “Пече-лиш-губиш, губиш-печелиш, губиш-губиш или…“ с водещ Лидия Йорданова – Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт – Варна

Специални гости на конференцията бяха г-н Евалдас Кармаза от Литва – пред-седател на PIFE /Психодрама институт за Европа/ – магистър по училищна пси-хология, психодрама терапевт, международен лектор, г-жа Афродити Папайоану от Гърция – доктор по психология, ръководител на катедрата по психология в City Unity College – Атина с научни интереси в областта на когнитивната психо-логия и системната фамилна психотерапия, лектор и директор на серия от научни програми в областта на психологията в City Unity College, г-н Адем Чапкън от Турция – представител на регионалния инспекторат по образованието в Кючукчекмедже, Истанбул, г-жа Хилде Гьот – Германия, психотерапевт на деца и юноши, доскорошен дългогодишен председател на PIFE /Психодрама институт за Европа/. Те направиха презентации по темата на конференцията и проведоха практически семинари по актуални за колегията теми.

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА „КРИСТАЛНА СОВА” И ЕКСКУРЗИЯ В ЧУЖБИНА за доклад от най-голям интерес и с най-голям принос по темата получи РОСИЦА ВАСИЛЕВА от 18.СОУ”УИЛЯМ ГЛАДСТОН” – София.

 

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПЛЕНАРНА СЕСИЯ

ПРОФ.Д-Р НЕЛИ БОЯДЖИЕВА – СУ”Св.Климент Охридски”

Емоционална интелигентност, психологически профил и управление на кон-фликтите при учителите

ДОЦ.Д-Р РАЙНА ЗАХАРИЕВА – СУ”Св.Климент Охридски”, ДИУУ

„Индивидуалната философия на учителя за обучението /резултати от изследване на вярванията на учителите за обучение в прехода/“

ДОЦ.Д-Р ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА – ИИНЧ – БАН

Училищна среда, поведение и здраве при ученици в началото на юношеството

ДОЦ.Д-Р ЯНКА ТОЦЕВА – Европейски политехнически университет

Мотивация и самооценка на учители, работещи в мултикултурна среда

ЕВАЛДАС КАРМАЗА – председател на PIFE/Психодрама институт за Европа/

Стрес мениджмънт в училищна среда и в конфликтни ситуации – Литовският опит“

АДЕМ ЧАПКЪН – Община Кючукчекмедже/Истанбул/

„За психичното здраве и благополучие на учителите в Турция“

Д-Р АФРОДИТИ ПАПАЙОАНУ – ръководител на катедра „Психология“ в Сити Юнити Колидж, Атина

„Програмата „Марте Мео“ като средство за подобряване на психичното здраве и благополучие при взаимодействието учител-ученици“

 ДОКЛАДИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Доц. д-р ЕЛЕНА ДИЧЕВА, Университет „Проф. д-р А.Златаров”- Бургас,

        СИЛВИЯ СТОЯНОВА, СОУ ”К. Константинов”- Сливен

Синдромът „Бърнаут” при учителите и конфликтите в педагогическото об-щуване – измерения и възможности за преодоляване

 1. ИВАН КАРАГЬОЗОВ – консултант

Кратък преглед на развитието, същността и особеностите на процеса су-первизия

 1. Д-Р ЕЛИ ГЕОРГИЕВА-ДРАГОЛОВА, ЦДГ”Слънце”, РАДОСТИНА ИЛЧЕВА, ЦДГ”Звездица” – Бургас

Нагласи и очаквания на младите учители към професията

 1. ЗЮЛЕЙХА КАРМАН – ОУ”Св.П.Хилендарски”-с.Езерче, общ.Цар Калоян,-обл.Разрад

Опазване и възстановяване на психичното здраве на учителя-важен фактор за ефективността на неговата професионална дейност

 1. ДИАНА КАТРАНДЖИЕВА – ЦДГ №32 „Зорница” гр.Добрич

Здравето на педагога

 1. РУМЯНА ВАНГЕЛОВА, ИРЕНА МИХАЙЛОВА – ОДЗ№15”Моряче”– Бургас

Преодоляване на стреса при децата от предучилищна възраст чрез позитивно възпитание

 1. СИЛВИЯ АНГЕЛОВА – ЦДГ”Слънце” – Русе

„Приложение на методиката на Л.Шапиро за възпитаване на емоционалната интелигентност на децата от предучилищна възраст“

 1. ЕЛЕОНОРА ИЛАРИОНОВА – ЦДГ „Асен Разцветников” – с. Драганово, общ. Горна Оряховица

Общуването в подкрепа на психичното здраве при децата в предучилищна въз-раст

 1. СВЕТЛАНА ЛАЗАРОВАОДЗ№2 „Знаме на мира”- гр. Балчик

Повишаване на емоционалната интелигентност  на децата в предучилищна възраст като възможност за подобряване на тяхното психично здраве и бла-гополучие

 1. ИВАНКА БЪРЗАКОВА – ОДЗ№2 „Знаме на мира” – Балчик

„Пермакултурният дизайн – основа за изграждане на психичното  здраве на де-цата”

 1. 11. ИЛКА КАРЕВА, ТОДОРКА АНТОНОВА-АНГЕЛОВА, Трето основно училище „Димитър Благоев“ – Шумен

Тормозът между подрастващите и влиянието му върху тяхното развитие

 1. АНЕЛИЯ РЕВАЛСКА – 18. СОУ Уилям Гладстон” – София

За какво ни е това?

 1. ВЕРКА МАРАТИЛОВА – ОУ“Проф.Иван Батаклиев“ – Пазарджик

„Стимулиране на творческите възможности на учениците в часовете по бъл-гарски език – начин за подпомагане на положителното им развитие“

 1. РОСИЦА ИГНАТОВА-ВАСИЛЕВА – 18.СОУ“Уилям Гладстон“ – София

Техники за активно учене в  часовете по български език и литература“

 1. АДЕЛИНА СИМИТЧИЕВАОУ“Проф.Иван Батаклиев“ – Пазарджик

Тeaтралното студио – духовният оазис за учителя и неговите възпитаници“  

 

ПРОГРАМА

НА ТРЕНИНГИТЕ И УЪРКШОПОВЕТЕ

 1. ПРОФ.Д-Р НЕЛИ БОЯДЖИЕВА – СУ“Св.Климент Охридски“

„Арт-терапевтични техники за редуциране на стреса и преодоляване на про-фесионалния бърнаут при учителите и подпомагащите професии”

 1. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА, ЕЛЕНА ПЕНЧЕВА – Институт по човешки фактор

 Конфликтни ситуации в училище и методи и техники за справяне с тях/об-съждане на казуси/

 1. ЕВАЛДАС КАРМАЗА – ЛИТВА/магистър по училищна психология, психодрама терапевт, международен лектор/ – Психодрама институт за Европа/PIFE/

Стрес мениджмънт в училище – основни подходи на учителите за самопомощ

 1. Д-Р АФРОДИТИ ПАПАЙОАНУ-СПИРУЛИА – ГЪРЦИЯ/ доктор по психология, ръководител на катедрата по психология в City Unity College – Атина/

“Програмата “Марте Мео”/”със собствени сили”/: приложение в различни сфери на образованието”

 1. ХИЛДЕГАРД ГЬОТ – ГЕРМАНИЯ/магистър по социална педагогика, психо-терапевт и супервайзор, психодрама директор, международен лектор/ – Пси-ходрама институт за Европа/PIFE/

“Различните страхове на учениците в училище”