Конференция 2019

ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРАТА, ПРОЦЕСИТЕ И СРЕДАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО ”

 Св.св. Константин и Елена, хотел„Романс Сплендид“- 4*

 19-21.04.2019 год.

Официални езици на конференцията са български, английски и руски.

 АКО ВСЕКИ ОТ НАС Е ЕДНА КАПКА,

ТО ЗАЕДНО СМЕ ЦЯЛ ОКЕАН.

Неизвестен автор

ДЕСЕТАТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ има за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с управлението на участниците в образователно-възпитателния процес/деца и ученици, учители, родители/, на взаимодействията между тях в училищната и в обществената среда, на образователния дизайн и позитивната и творческа учебна среда, включително и интериора в учебните заведения и образователната инфраструктура като цяло.

Поканват се за участие педагози, психолози, представители на центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, на висшите училища и научните институти, на синдикатите на бъл­гар­ски­те учители, на неправителствени организации, детски комплекси, медии и всички, интересу­ва­щи се от темата.

В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фо­тоси, видеоклипове и др. Приоритет при представяне на материали от учителската колегия ще бъ­дат такива, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И СОБСТВЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ПО ТЕМАТА.

Докладите и научните съобщения ще бъдат разпределени в секции според съдържанието.

Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в Интернет базиран сборник.

ДОКЛАДЪТ ОТ НАЙ-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС И С НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС ПО ТЕМАТА ЩЕ ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА „КРИСТАЛНА СОВА” И ЕКСКУРЗИЯ В ЧУЖБИНА.

      Изисквания към докладите:

 1. Материалите в цялостния им обем/до 8 страници формат А5, включително литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 11/само заглавието да е с главни букви, шрифт Times New Roman 12, BOLD/, размер на наборното поле 11.3 Х 16.2 см, разред 1, двустранно подравняване/Justified/, отстъп на новия ред 1,25, БЕЗ РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ АБЗАЦИТЕ, без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих, двете имена на автора/авторите със съответните титли, институцията, която представляват, населеното място да са изписани непосредствено след заглавието с шрифт Times New Roman 11, наклонен/Italic/, над доклада да не се поставя лого на учебното заведение или организацията, страниците да не се номерират, литературата да бъде посочена в края, а не под линия, номерирана с арабски цифри, без съкращения на имената в текста/ следва да се изпратят на организатора НЕ ПО-КЪСНО ОТ 16 МАРТ.
 2. Материалите да бъдат придружени от анотация до 10-12 реда на английски език.
 3. Материалите, които са приготвени само за презентация и чиито автори желаят те да бъдат включени в сборника, да ги представят и във вид за печат, отговарящ на посочените усло­вия.
 4. Материалите да не са били публикувани в списания и сборници от други конференции и конгреси!
 5. Всички доклади да бъдат изчистени от смислови, печатни и пунктуационни грешки.
 6. Всички материали, заявени за участие ще бъдат разгледани в 7-дневен срок от постъпването им и ще бъдат определени тези, които ще се презентират на конференцията. Материали, които не отговарят на изискванията в т.1 и т.2 или не са в съответствие с темата на конференцията няма да бъдат разглеждани и авторите им ще бъдат уведомени.
 7. Всички доклади и съобщения следва да бъдат представени на конференцията в резюме или презентирани. Четене на доклади няма да бъде допускано.

Време за презентация:

– за основните доклади – до 20 минути;

– за секционните доклади и съобщения – до 8 минути.

8. Всеки автор представя материала си лично или чрез компетентно по темата лице.

Пленарни доклади:

 – д-р Пламен Димитров – международно регистриран консултант по екипно и организационно развитие, екзистенциално-динамичен психотерапевт

„Съвременни тенденции в управлението на организациите“

– Иван Игов – един от основателите на училищната психология в България с над 30 годишен консултативен и преподавателски опит, автор на много програми, статии, книги и учебници в сферата на детската и училищна психология, член на Консултативния съвет по въпросите на децата, Европейската федерация на психолозите в образованието (EFPTA) и др.

„Стратегии за ефективно управление на класната стая“

В хода на конференцията ще бъдат организирани тренинг-семинари по актуални въпро­си, свързани с темата на конференцията, водени от български и чуждестранни лектори и треньори:

 • Експресивните изкуства: нови възможности за използването им в образованието и корекционната работа в училище

         Водещ: к.пс.н.Варвара Сидорова –  REAT (Registered Expressive Arts therapist), президент  на Асоциацията по интермодална терапия чрез изкуствата, ръководител на програми за повишение на квалификацията по терапия чрез експресивни изкуства при Московския градски психолого-педагогически факултет, ръководител на Център за терапия чрез изкусства «АртДом», член на Международната асоциация за терапия чрез изразителните изкуства/IEATA/

 • Практически възможности за повишаване на груповата динамика в детските групи и корекционна работа за редуциране на тревожност, агресивно поведение и страхове при децата

         Водещ: проф. д.п.н., к.пс.н.Олга Хухлаева – Московски държавен психолого-педагогически университет; сфера на интереси: съвременни методи за психологическа помощ на хора от различни социални групи, човешкото развитие в различните жизнени етапи, етнопедагогика, етнокултурно и поликултурно образование, автор на много книги по детска психология – обобщение на практическата и работа, свързана с психологията на развитие на децата и учениците в системата на образованието

 • Личностно профилиране и интертипни отношения в управлението на педагогическия персонал

Водещ: проф.д-р Нели Бояджиева, Софийски университет “Св.Климент Охридски“

 • Включване на родители, ученици, партньори в живота на училищната общност“

          Водещ: Генади Матвеев –  педагогически съветник в 26 СУ „Йордан Йовков” – София, води консултативно-дискусионни срещи с родители и ателиета за родители на деца от различни възрастови групи, на деца със специални образователни потребности и деца в риск,  провежда тематични семинари и обучения, свързани с ефективно включване на родители в училищния живот, иновации в съвременното училище, изграждане на ефективна класна общност, организиране свободното време на деца и младежи, училищни проекти, подкрепа на деца със СОП и надарени деца. Генадий Матвеев е автор и ръководител на корекционно-възпитателна експедиция за деца и юноши в конфликт със закона.

 • Подобряване на физическото здраве, емоционалното равновесие и работоспособността на учителите

 Водещ: Лидия Йорданова – психодрама терапевт, Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, Варна

Тренинг-семинарите са разделени в 2 сесии. Всеки участник ще може да избере по 1 от всяка сесия, чиято тема съответства на неговите интереси, т.е общо 2.

 Всички ДОКЛАДЧИЦИ, участвали и в 2 ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА ще получат УДОСТОВЕРЕНИЕ С 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ.

Всички СЛУШАТЕЛИ, участвали и в 2 ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА ще получат СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ.

Специална сесия е отредена на носители на наградата „Кристална сова“ в годините:

 • Росица Игнатова – Василева /2015/ – СУ“Уилям Гладстон“, София

“Аз-ти-класът-родината” – интерактивни словесни, пластични и визуални техники за повишаване на мотивацията в часовете по БЕЛ и за подобряване на груповата ефективност при учениците от гимназиалните етапи на образование

 •  Иванка Бързакова /2016/ – ДГ№2 “Знаме на мира“, Балчик

Поддържане на динамичното равновесие в детската група чрез иновативни познавателни технологии

 •  Валентина Иванова /2018/ – I ОУ“Княз Борис I“, Варна

„Реализиране на позитивен климат в класната стая чрез използване на интерактивни техники и подходи“

Ще бъдат организирани и 2 майсторски класа по 16 часа с отделно заплащане, даващи право на 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ:

 • Семейството през очите на детето: рисунки, куклотерапия, пантомима“

     Водещ: проф. д.ф.н., к.пс.н. Владимир Никитин, зав. Катедра по философска антропология и арт-терапия при Московския социално-педагогически институт, серти­фи­циран телесно-оринтиран и арт-терапевт, председател на Източноевропейската асоциация на арт-терапевтите, автор на 10 монографии по методология и практика на телесно-ориентираната и арт-терапията

 • Арт-терапевтични техники за превенция на здравето

Водещ: проф.д.п.н. Людмила Лебедева – зам.ректор по научната работа и международното сътрудничество при Столичния институт за професионално образование, Москва

 За участниците в конференцията ще бъдат организирани още:

сесия за супервизия по психологически проблеми в детската градина и училището с водещи за различните степени на образование:

       –  доц.д-р Райна Захариева – детска градина

       –  проф.д-р Нели бояджиева – начален етап на образование

       –  Лидия Йорданова – прогимназиален етап на образование

–  Иван Игов – гимназиален етап на образование

– голяма организационно-комуникативна игра

– видеоконференция с българско иновативно училище и училище във Финландия

Пролетна вечер в механа „Иванчов хан“ с музика на живо и танци.

 Такси за участие:

–     участие без доклад

– до 20.03.2019 год. – 90 лв.

– от 21.03.2019 до 104.2019 год. – 135 лв.

–    участие с доклад

– до 20.03.2019 год. – 110 лв.

– от 21.03.2019 до 10.04.2019 год. – 150 лв.

За студенти редовно обучение – 20 % отстъпка

Таксата включва:

 • осигуряване на зали и оборудване;
 • организационно обезпечаване на конференцията;
 • участие в уъркшоповете и тренингите;
 • кафе-паузи;
 • материали;
 • публикация на материала в сборника/за докладчиците/;

  Такса за участие в майсторски клас: 80 лв.

Таксата включва:

 • хонорар на водещите;
 • индивидуални материали за работа на участниците;
 • кафе-пауза;
 • обяд на 21.04.2019.

Участие в Пролетната вечер/по желание/: доплащане 20 лв.

 Забележки: 1. Внесени суми не се възстановяват. Участникът, който е възпрепятстван, може да бъде заместен от друг участник.

2. В случай, че даден доклад или презентация е разработена от няколко автори и на конференция­та желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а оста­налите съавтори заплащат такса като слушатели

3. В случай, че два или повече доклада или презентации са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.

Настаняване:

Настаняването ще бъде в Спа хотел „Романс Сплендид“ – 4* в стаи с 2 легла.

Цена за 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря на участник в двойна стая: 95 лв.

Доплащане за самостоятелна стая: 20 лв.на вечер

Всеки пакет започва с обяд и завършва със закуска.

Цената за настаняване и хранене е същата и за придружаващи лица.

Сумите за таксата за конференцията, за настаняването и храненето следва да бъдат преведени по банков път като обща сума като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в конференция на 19-21.04.2019 год. на……………………… /трите имена и представлявана организация/”.

Заявки за участие/по образец/ се изпращат на е-mail aдресите на Центъра – office@zsconsult.com и zsconsult@gmail.com.

След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в конференцията, за настаняване и хранене. Заплащането се извършва само по банков път.

Съобщения от оперативен характер относно организацията на конференцията ще се публикуват регулярно във FACEBOOK СТРАНИЦАТА на ДЕСЕТАТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТ­НА КОНФЕРЕНЦИЯ.

Заявка

Програма на конференцията

Контакти