Конференция 2018

ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ”

20-25.04.2018 год.

гр.Банско/Ски&спа комплекс„Грийн лайф“/,

Подгорица/Черна гора/, Дубровник/Хърватска/

Официални езици на конференцията са български, английски и руски.

 

ПИСМО НА ЕДНА УЧИТЕЛКА ДО ДЕТЕ С АУТИЗЪМ,

НЕИЗДЪРЖАЛО ГОДИШНИЯ СИ ИЗПИТ

Скъпи Бен,

Пиша ти, за да те поздравя за отношението ти към изпитите за завършване на 6-ти клас. Джил, Лина, Анджела, Стеф и Ан работиха толкова добре с теб и през годината и ти демонстрира забележителен прогрес.

Писах на теб и на родителите ти, за да съобщя резултатите. Много важна ин-формация, която държа да разбереш е, че тези тестове измерват само малка част от теб и твоите способности. Те са важни и се справяш добре с тях, но Бен Туист е изграден от много други умения и таланти, които ние в училище-то виждаме и измерваме по други начини.

Други таланти, които притежаваш, а тези тестове не измерват, включват:

 • Артистичните ти способности;
 • Способността ти да работиш в екип;
 • Растящата ти независимост;
 • Милосърдието ти;
 • Способността ти да изразяваш мнението си;
 • Способностите ти в спорта;
 • Способността ти да създаваш и да задържаш приятелства;
 • Способността ти да дискутираш и еволюираш собствения си прогрес;
 • Умението ти да доизграждаш талантите си;
 • Музикалните ти способности.

Много сме щастливи, че тези различни таланти и способности те правят спе-циалния човек, който си и това са нещата, които измерваме, за да се уверим, че винаги имаш прогрес и продължаваш да се развиваш като мил и умен млад мъж.

Браво, Бен! Гордеем се с теб! Всичко най-добро.

 Госпожа Кларксън

 

ДЕВЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ има за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с приобщаващото образование и ролята на учителя в работата за подкрепа на лич-ностното развитие на децата и учениците в контекста и на нормативните докумен-ти на Министерството на образованието и науката по темата.

Поканват се за участие педагози, психолози, представители на центрове за под-крепа на процеса на приобщаващото образование, на държавните и общински ад-министративни институции, отговарящи за образованието, на висшите училища и научните институти, на синдикатите на българските учители, на неправителстве-ни организации, детски комплекси, медии и всички, интересуващи се от темата.

В хода на конференцията ще бъдат представени доклади и съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и др. Приоритет при представяне на материали от учителската колегия ще бъдат такива, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И СОБСТВЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ПО ТЕМАТА.

Докладите и научните съобщения ще бъдат разпределени в секции според съдържанието.

Всички участващи в конференцията доклади и съобщения ще бъдат публикувани в Интернет базиран сборник.

ДОКЛАДЪТ ОТ НАЙ-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС И С НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС ПО ТЕМАТА ЩЕ ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА „КРИСТАЛНА СОВА” И ЕКСКУРЗИЯ В ЧУЖБИНА.

Тематични акценти:

 • Обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците – нормативна база, планиране, реализация, документиране, анализ
 • Форми и методи за мотивиране на децата и учениците и ефективното им приобщаване към образователно-възпитателния процес в съответ-ствие с индивидуалните им възможности и потребности
 • Преодоляване на дискриминационните нагласи, възпитаване на толе-рантност към различните и създаване и поддържане на позитивна учебна среда
 • Преодоляване на проблемното и рисково поведение на деца и ученици и превенция на училищния тормоз
 • Включване на родителите в работата за подкрепа на личностното раз-витие на децата и учениците
 • Оценка на риска от възникване на обучителни затруднения, включи-телно и логопедични и на готовността на децата за училище
 • Работа с деца и ученици с изявени дарби и таланти
 • Грижа за здравето на децата и учениците
 • Кариерно ориентиране на учениците
 • Ролята на учителя в процеса на приобщаващото образование

 Изисквания към докладите:

 1. Материалите в цялостния им обем/до 8 страници формат А5, включи-телно литературата, графики и таблици, WORD, шрифт Times New Roman 11/само заглавието да е с главни букви, шрифт Times New Roman 12, BOLD/, размер на наборното поле 11.3 Х 16.2 см, разред 1, дву-странно подравняване/Justified/, отстъп на новия ред 1,25, БЕЗ РАЗ-СТОЯНИЕ МЕЖДУ АБЗАЦИТЕ, без използване на цветове в диаграмите, а различен вид щрих, двете имена на автора/авторите със съответните титли, институцията, която представляват, населеното място да са из-писани непосредствено след заглавието с шрифт Times New Roman 11, наклонен/Italic/, над доклада да не се поставя лого на учебното заведе-ние или организацията, страниците да не се номерират, литературата да бъде посочена в края, а не под линия, номерирана с арабски цифри, без съкращения на имената в текста/ следва да се изпратят на организатора НЕ ПО-КЪСНО ОТ 26 МАРТ.
 2. Материалите да бъдат придружени от анотация до 10-12 реда на англий-ски език.
 3. Материалите, които са приготвени само за презентация и чиито автори же-лаят те да бъдат включени в сборника, да ги представят и във вид за печат, отговарящ на посочените условия.
 4. Материалите да не са били публикувани в списания и сборници от други конференции и конгреси!
 5. Всички доклади да бъдат изчистени от смислови, печатни и пунктуационни грешки.
 6. Всички материали, заявени за участие ще бъдат разгледани в 7-дневен срок от постъпването им и ще бъдат определени тези, които ще се презентират на конференцията. Материали, които не отговарят на изискванията в т.1 и т.2 или не са в съответствие с темата на конференцията няма да бъдат разглеждани и авторите им ще бъдат уведомени.
 7. Всички доклади и съобщения следва да бъдат представени на конферен-цията в резюме или презентирани. Четене на доклади няма да бъде до-пускано.

Време за презентация:

 • за основните доклади – до 20 минути;
 • за секционните доклади и съобщения – до 8 минути.

Всеки автор представя материала си лично или чрез компетентно по темата лице.

В хода на конференцията ще бъдат организирани тренинг-семинари по актуал-ни въпро­си, свързани с темата на конференцията, водени от български и чуждестранни лектори и треньори:

 • „Възможностите на театъра за въздействие върху психичното здраве и развитието на личностния потенциал на децата и учениците“

Водещ: проф.кпн Наталия Романчик, Държавен институт за продължаващо образование към Беларуския държавен университет, Минск – основател и ръководител на Психологическия театър „Лютея“/Любовь, Театр, Я/, член на Рус-ката асоциация по арт-терапия, член на Европейската асоциация по психодра-ма/PAFE/

 • Детската градина и училището са ALL INCLUSIVE, защото са място за всичките ни деца /Защо и как емпатията към различните е от значение в образователната среда?/“

Водещ: д-р Пламен Димитров, председател на Управителния съвет на Дружест-вото на психолозите в България, международен регистриран консултант по екипно и организационно развитие, екзистенциално-динамичен психотерапевт

 • Общуването в мултикултурна среда – за нагласите, стереотипите и предразсъдъците

Водещ: проф. д-р Наталия Витанова, Шуменски университет „Епископ Констан-тин Преславски“

 • „Арт-терапевтични техники за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца и ученици“

Водещи: проф. д-р Нели Бояджиева, Софийски университет „Свети Климент Охридски“,  Ваня Градинарова, арт-терапевт, Център за специално образование и подкрепа, Лозенец – София, докторант в катедра „Социална педагогика и со-циално дело” при Софийския университет „Свети Климент Охридски“

 • Креативни игри чрез ритъм, говор, движение, музика/музикотерапев-тични техники в работата с деца и ученици/“

Водещ: Дарина Титкова-Спириева – музикант/класическо пиано/ и музико-терапевт, провежда музикотерапевтична работа с деца в норма и с деца и мла-дежи със специални потребности в специализирани центрове и други инсти-туции в София, Варна, Нови пазар, Балчик и др., автор на програма за ранно детско раз-витие с музика, автор и водещ на развиващи детски музикални работилници

 • „Как да преодолеем негативизма и отричането при родителите на деца с проблеми в развитието или поведението“

Водещ: Лидия Йорданова – психодрама терапевт, Център за обучение, консул-тации и тренинг Зет Ес Консулт, Варна

 • „Ранно оценяване на развитието на детето – скрининг изследвания“

Водещ: Енеида Ненова – директор на Регионалния център за подкрепа на проце-са на   приобщаващото образование, Добрич

 • „Весели научни работилници – нестандартни и иновативни методи за повишаване мотивацията за работа и креативността на учениците в клас“

Водещ: Теодора Малинова – учител по география и биология, American English Academy – София, докторант в Софийския университет „Свети Климент Охрид-ски“, „Учител-будител за 2014 год.“,  

Тренинг-семинарите са разделени в 3 сесии. Всеки участник ще може да избере по 1 от всяка сесия, чиято тема съответства на неговите интереси, т.е общо 3.

Ще бъде организирани и 2 майсторски класа, като всеки ще има възможност да избере да участва в 1 от тях:

      –  „Телесно-ориентираната терапия като метод за развитие на съзнанието и за корекция на здравословното състояние на децата и учениците“

Водещ и автор на метода: Проф. д.ф.н., к.пс.н. Владимир Никитин, Русия, зав. Катедра по философска антропология и арт-терапия при Московския социално-педагогически институт, сертифициран телесно-ориентиран и арт-тера-певт, пред-седател на Източноевропейската асоциация на арт-терапевтите, автор на 10 мо-нографии по методология и практика на телесно-ориентираната и арт-те-рапията

      – „Психодрамата и други експресивни и действени техники при работата за емоционалното и социално израстване и развитие на децата със специал-ни образователни потребности“

Водещ: Яков Наор, Израел, основател и директор на „Театъра на вътрешното „Аз““ в Тел Авив, сертифицират терапевт и психодрама треньор. От 40 години про-вежда обучения в това направление в Европа, САЩ, Канада, Колумбия, Брази-лия, Китай, Австралия, Израел. Един от основателите на Европейската федера-ция на организациите, обучаващи психодрама, бивш член на борда на Междуна-родната асоциация за групова терапия и групови процеси, с много опит при работа с деца, родители, детски психотерапевти и учители.

Всички ДОКЛАДЧИЦИ, участвали в 3 ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА и в 1 МАЙСТОР-СКИ КЛАС ще получат УДОСТОВЕРЕНИЕ С 1 КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ.

Всички СЛУШАТЕЛИ, участвали в 3 ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА и в 1 МАЙСТОРСКИ КЛАС ще получат СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ.

За участниците в конференцията ще бъдат организирани още:

дискусия на тема „Наредбата на МОН за приобщаващото образование – добри страни и проблеми при прилагането и“

– прожекция на запис на спектакъла „Огледалният свят на моето детство“ на Психологическия театър „Лютея“ – Минск, Беларус

Спектакълът дава възможност отново да се преживеят, осъзнаят и отра-ботят онези травмиращи ситуации от детството, в които се коренят проб-лемите на възрастния човек. Зрителите ще могат да се потопят в детските преживявания на самота, страх, обида и чувство за вина, да се огледат в огледалото на своя вътрешен мир, да погледнат на света с очите на малкото дете. Задачата на спектакъла е да даде на зрителя възможност да разбере, прости и заобича детето в себе си, да си възвърне спонтанността при въз-приемането на света, свободата и радостта от живота.

Пролетна вечер в традиционна банска механа с музика на живо от Пиринския край.

Такси за участие:

 • участие без доклад

до 31.03.2018 год. – 88 лв.

–  до 15.04.2018 год.– 98 лв.

след 15.04.2017 год. – 110 лв.

 • участие с доклад

 – до 31.03.2018 год. – 98 лв.

 – до 15.04.2018 год. – 110 лв.

 – след 15.04.2018 год. – 120 лв.

      За студенти редовно обучение – 20 % отстъпка

   Таксата включва:

 • осигуряване на зали и оборудване;
 • организационно обезпечаване на конференцията;
 • участие в уъркшоповете и тренингите;
 • участие в 1 майсторски клас;
 • кафе-паузи;
 • материали;
 • публикация на материала в сборника/за докладчиците/;

Участие в Пролетната вечер/по желание/: доплащане 15 лв.

Забележка: Внесени суми не се възстановяват. Участникът, който е възпрепят-стван, може да бъде заместен от друг участник.

В случай, че даден доклад или презентация е разработена от няколко автори и на конференцията желаят да присъстват повече от един от тях, се заплаща една пълна такса за участие, а останалите съавтори заплащат такса като слушатели.

В случай, че два или повече доклада или презентации са представени от един и същ участник, се заплаща пълна такса за участие за всеки доклад.

Настаняване:

Настаняването ще бъде в Ски и спа комплекс„Грийн лайф“ – 4* в стаи с 2 легла.

Цена за 1 нощувка със закуска, обяд и вечеря на участник в двойна стая: 85 лв.

Доплащане за самостоятелна стая: 20 лв. на вечер

Всеки пакет започва с вечеря и завършва с обяд.

В цената е включено ползване на СПА център /вътрешен басейн, два вида сауна – финландска и арома, парна баня, тепидариум, фитнес/,WI-FI интер-нет, кабелна телевизия, паркинг.

Цената за настаняване и хранене е същата и за придружаващи лица.

За участниците в конференцията ще бъде организиран транспорт на 20.04.2018 год. по линия Варна-Търговище/бензиностанция на OMW/Велико Търново/авторага Юг/-София-Банско САМО В ЕДНАТА ПОСОКА. Транспортът ще може да бъде ползван и от участници от Шуменския, Габровския и Ловешки регион от разклони за съответните населени места по главния път Варна-София

Цена на транспорта в едната посока както следва:

 • от Варна – 50 лв.
 • от разклона за Шумен – 45 лв.
 • от Велико Търново, разклона за Севлиево, разклона за Ловеч и Троян –40 лв.

От този транспорт за връщане по линията София-Велико Търново-Варна ще могат да се възползват участниците, които ще пътуват до Подгорица и Дубровник при същите ценови условия.

Ще бъде организиран също така и транспорт от София/района на Централна жп гара и Централна автогара/ на 20.04.2018 до Банско и обратно на 22.04.2018.

Цена на транспорта в едната посока: 18 лв.

Часовете на отпътуване ще бъдат определени допълнително.

Сумите за таксата за конференцията, за настаняването, храненето и транспорта/ако тези услуги са пожелани/ следва да бъдат преведени по банков път като обща сума като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в конференция на 20-22.04.2018 год. на……………………… /трите имена и представ-лявана организация/”.

В рамките на конференцията, от 23 до 25.04.2018 се организира обмяна на опит в гр.Даниловград, до Подгорица/Черна гора/ с посещение на училище и детска градина и на гр.Дубровник/Хърватска/

В културната програма са включени: обиколка на забележителностите на Дубровник, Котор и Будва с лицензирани местни екскурзоводи, обиколка на забе-лежителностите на Подгорица с любезното съдействие на колегите от Данилов-град.

Такса: 360 лв. с 2 нощувки със закуска в Дубровник и Подгорица в хотели кате-гория 3 звезди

Подробности по пътуването и програмата се предоставят отделно.

Транспортът, нощувките и културната програма в Хърватска и Черна гора се орга-низират от лицензирания туроператор „АЛМА-СВ” – Варна/лиценз № 1467/

Сумата за таксата за участие в обмяната на опит следва да бъде заплатена по банков път като за основание за плащането бъде посочено „такса за участие в обмяна на опит на 2325.04.2018 год. на……………………… /трите имена и представлявана организация/”.

Заявки за участие/по образец/ се изпращат на е-mail aдресите на Центъра – office@zsconsult.com и zsconsult@gmail.com.

След потвърдителен е-mail от организатора се заплащат съответните такси за участие в конференцията, както и тези за участие в обмяната на опит/ако участникът желае да се присъедини към мероприятието/. 

Информацията за конференцията може да бъде намерена и в БЮЛЕТИНА НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ, а съобщения от оперативен характер относно организацията ще се публикуват регулярно във ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА на ДЕВЕТАТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

РАБОТНА ПРОГРАМА

ЗАЯВКА

ПРОГРАМА ОБМЯНА НА ОПИТ