Конференция 2017

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ

ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ – ВАРНА

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА гр.ВРАЦА Г-Н КАЛИН КАМЕНОВ

И СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА РУО – ВРАЦА

ОСМА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ИЗКУСТВОТО В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ”

20-25.04.2017 год.

гр.Вършец/Спа хотел„Съни Гардън“/, гр.Загреб/Хърватска/, Любляна/Словения

     У хората обществеността е толкова дълбоко заседнала, че те чувствуват нужда от нея, дори и когато тя не е потребна практически (когато не се налага от някаква борба за живот). На човек е тежка самотата, той иска да общува с другите; това общуване му е приятно, то буди у него задрямали душевни сили, доставя му удоволствие. Па и средствата за общуване, отначало целесъобразни и потребни само в практичния живот, стават вече ценни и сами по себе; те разкриват на човека особени области на духовна работа; сочат му не само как да се наслаждава от обществеността, а как да спомага за духовния развой на подобните си. Телодвижението, езикът, писмото, звукът, баграта, чертата и формата стават красноречиви знаци за изява на личния духовен живот: чрез тях човек само постига самооткровение. Като разсъждаваме тъй, ние ще можем да наречем изкуство в общ смисъл сбор от всички съзнателни действия, с чиято помощ една личност открива пред другите света на своите образи, за да ги приобщи към преживелиците си, да ги зарази със своите чувства.

                                                                                                               Николай Райнов

                                               Из „ЩО Е ИЗКУСТВО? ПРОИЗХОД НА ИЗКУСТВОТО

ОСМАТА МЕЖДУНАРОДНА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ имаше за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с използването на изкуството като жанрове, форми, методи и конкретни произ-ведения в процеса на обучение и възпитание на децата и учениците с цел създа-ване на умения за възприемане на красивото в заобикалящата среда, включител-но и там, където се счита, че рационалното има превес, за предизвикване на въображението и изразяване на емоциите, за експериментиране, за изграждане на креативно мислене и усвояване на различни сръчности, за себеизразяване и подобряване на междуличностното общуване, както и при работата с деца и уче-ници със специални образователни потребности.

Бяха поканени за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, на висши-те училища и научните институти, на синдикатите на българските учители, на не-правителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всич-ки, интересуващи се от темата.

В хода на конференцията бяха представени доклади и съобщения, видеоклипове и др. Приоритет при представяне на материали от учителската колегия бяха таки-ва, представящи добри практики и собствена изследователска работа по темата.

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА „КРИСТАЛНА СОВА” и екскурзия в чужбина получи ДАНИЕЛА КУНЧЕВА – ОУ”Никола Вапцаров”, с.Селановци, обл.Враца за доклад от най-голям интерес и с най-голям принос по темата.

В хода на конференцията бяха организирани тренинг-семинари по актуални въпро­си, свързани с темата на конференцията, водени от български и чуж-дестранни лектори и треньори:

  • “Психодрамата в училище – как, кога, с кого и защо да я използваме в театъра на училищния живот”

Водещ: д-р Пламен Димитров – председател на Дружеството на психолозите в България

  • Приложение на методи от арттерапията в училищна среда

Водещ: Иван Павлов – системен фамилен и арт психотерапевт, член на Българ-ската асоциация по арт-терапия и на Българската асоциация по психотерапия, преподавател и супервизор на професионални екипи, работещи в сферата на пси-хичното здраве.

  • „„Всеки може да бъде артист“/Йозеф Бойс/. Психодраматичните тех-ники в работата на учителя“

Водещ: Джудит Машке – психодрама терапевт и университетски преподавател, съосновател на Института „Морено“, Щутгарт, Германия

  • „Възпитаване на емоционалната интелигентност и толерантността у де-цата и учениците чрез фолклора на различни националности и етноси“

Водещи: проф.д-р ЯнкаТоцева – зам.ректор на Европейски политехнически университет, доц.д-р Калина Йочева –  Шуменски университет “Епископ Констан-тин Преславски”

   Беше организиран и майсторски клас на темаПриказната метафора в педагогическата и психологическа работа с деца и ученици“.

Водещ: Проф. д.пс.н. Игор Вачков, Московски градски психолого-педагоги-чески университет, президент на Международното общество на приказкотера-певтите, член на Съюза на руските писатели и на Съюза на журналистите, член на ръководството на Асоциацията на детските психиатри и психолози, на Асоциа-цията на професорите от славянските страни, на Източно-европейската асоциа-ция по арт-терапия, академик в Международната педагогическа академия, главен редактор на международното електронно списание „Клинична и специална психо-логия“, автор на десетки самостоятелни и в съавторство книги, свързани с приказ-котерапията и психологията на образованието.

За участниците в конференцията бяха организирани: представление на Образо-вателен театър „Цвете“ с последваща дискусия за възможностите за използ-ване на театралното изкуство пряко в работата в класната стая; посещение на СУ „Христо Ботев“ – гр.Враца, обявено за най-модерно оборудваното учили-ще в България; посещение на ДГ „Единство, творчество, красота” – Вра-ца; посещение на Окръжния исторически музей – Враца, където е изложено световно известното Рогозенско съкровищеПролетна вечер.

В рамките на конференцията, от 23 до 25.04.2017 се организира обмяна на опит в гр.Загреб-/Хърватска/ с посещение на училище и детска градина и на гр.Люб-ляна/Словения/.

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СЕКЦИЯ

 „Литературата и театралното изкуство в работата на учителя”

    1. РОСИЦА ИГНАТОВА-ВАСИЛЕВА – СУ“Уилям Гладстон“ – София

Литературата и другите изкуства като стимул за себеизразяване чрез твор-чество

    2. ДОЦ.Д-Р СОНЯ ГЕОРГИЕВА – Русенски университет „Ангел Кънчев”

Приказките в помощ на съциалното учене чрез подобряване на критическото мислене

3. СНЕЖАНА ИЛИЕВА, МИХАЕЛА ИЛИЕВА – ПТГ – Варна

Вълшебството на емоциите в и чрез приказките

    4. ТОДОРКА МАНОВА, ТАНЯ РАЧЕВА – ДГ”Славейче” – Враца

„Радостта да творим”

5. ПАВЛИНА ПЕНЕВА – ДГ”Слънце” – Бургас

„Използване на театралното, музикалното и изобразителното изкуство при работа по безопасност на движението по пътищата в детската градина

    6. ПЛАМЕНА ЦВЕТАНОВА –ДГ”Европейчета” – Враца

Формиране на ценности у децата чрез изкуството в партньорство с родите-лите

    7. КЛАВДИЯ КОСТОВА – ДГ”Детска вселена” – Враца

Упражнения и игри за поощряване на детската креативност

    8. ЙОРДАНКА ТОДОРОВА, АНИ ТОШЕВА – ДГ”Единство, творчество, красота” – Враца

Театрализираната игра за развитие на речта у 3-4 годишните деца

    9. ИВАНКА БЪРЗАКОВА –ДГ№2”Знаме на мира” – Балчик

„Театър на сенките като средство за развитие на речта в предучилищна въз-раст“

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СЕКЦИЯ

„Музиката, фолклорът и изобразителното изкуство в работата на учителя”

      1. ПЪРВОЛЕТА МАНЧЕВА – ДГ“Звездица“ – Враца

Арт-терапията в образователната и възпитателна дейност на учителя

      2. ГАЛИНА ХРУСАФОВА – Сдружение“Има надежда за всички“– София

„В градините на Владимир Димитров-Майстора”

  1. ДАНИЕЛА КУНЧЕВА – ОУ“Никола Вапцаров“, с.Селановци, обл.Враца

Изкуството да създаваш

     4. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА, ДОЧКА ДАНОВА – ДГ“Брезичка“ – Враца

“Златни семенца“ или магнетичната сила на добротата“

     5. ГАЛЯ КИРКОВА – ДГ”Вълшебница” – Враца

„Изкуството в работата на учителя”

  1. РУМЯНА СИМОВА, ИВАНКА ДАНОВА – ДГ”Звънче” – Враца

„Родители и учители – партньори при формирането на нравствени доброде-тели у децата чрез приобщаването им към фолклорните празници

     7. АНЖЕЛА ИЛИЕВА –ДГ”Знаме на мира” – Враца

“Креатиниада“ – съвременна форма за педагогическо взаимодействие

    8. МОНИКА ПЕТРОВА-ТОДОРОВА – ЧДГ”Немо” – София

Музикални игри в детската градина

    9. ГРЕТА ГЕОРГИЕВА, КАЛИНА ДУРАНКЕВА –ДГ”Българче” – Враца

Приложение на музикотерапевтични модели и подходи в учебния процес

   10. АНЕЛИЯ РЕВАЛСКА – 18.СУ“Уилям Гладстон“ – София

„Изкуството в помощ на математиката в училище и математиката в изкуст-вото“