Конференция 2014

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА-ВАРНА И РИО-ВАРНА

ПЕТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ”

21-24.03.2014 год., СОК”Камчия” в КК„Камчия”

 

ПЕТАТА ЮБИЛЕЙНА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ имаше за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свър-зани с професионалната компетентност на учителя във всичките и компоненти и аспекти и нейното усъвършенстване:

 • специална и дидактико-методическа компетентност, свързани с научните ос-нови на учебните дисциплини и с използването на иновативни методи, прийоми и подходи в работата в различните етапи на образование и по раз-личните учебни дисциплини;
 • социално-комуникативна компетентност – умения за изразяване на лична по-зиция по различни въпроси, за работа в екип, за комуникация с другите участници в образователно-възпитателния процес, с административните ръ-ководители и обществеността;
 • компетентност, свързана със самопознание и личностно развитие;
 • квалификации и кариерно развитие.

В конференцията участваха педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието и труда, на синдикатите на българските учители, на висшите училища, на неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии.

В хода на конференцията бяха представени доклади и съобщения, постери и из-ложби с фотоси, видеоклипове и др., като приоритет при представяне на материа-ли от учителската колегия бяха такива, представящи добри практики и собствена изследователска работа по темата.

В научното ръководство на конференцията участваха проф.д-р Нели Боя-джиева –СУ”Св.Климент Охридски”доц.д-р Янка Тоцева Европейски политех-нически университет, доц.д-р Райна Захариева – Департамент за информа-ция и усъвършенстване на учителите при СУ”Св.Климент Охридски”. 

В хода на конференцията бяха организирани уъркшопове и тренинги в помощ на колегията:

 • „Ключовото място на екипната работа в училище“ с водещ Павел Павлов – психолог, обучител, главен Структограм треньор, Структограм тренинг -България, зам. председател на регионалния клон Варна-Добрич на Дружест-вото на психолозите в България
 • „Интерактивни методи в училищното обучение” с водещ доц.д-р Николай Колишев – ШУ”Епископ Константин Преславски”, ДИКПО – Варна
 • „Музиката като терапевтично средство в личния и професионален жи-вот на учителя” с во­­дещ Райна Хинчева – асистент-преподавател в Нацио-нална Музикална Академия “Проф. Панчо Владигеров”, музикотерапевт
 • „Реч, невербална изява и харизма на учителя” с водещ Лидия Йорданова – Център за обучение, консултации и тренинг ZS Консулт

Като форма за обмен на мнения, свързани с квалификацията на учителите и ана-лиза им, беше организирано „Световно кафене – Камчия 2014” на тема „Квали-фикацията на учителя – задължителна необходимост или необходимо за-дължение”.

Всички участващи в конференцията доклади и съобщения бяха публикувани в сборник.

Със СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА “КРИСТАЛНА СОВА” и екскурзия в чужбина за доклад с най-добър принос по темата беше удостоена АДЕЛИНА СИМИТЧИЕВА, ОУ”Проф.Иван Батаклиев” – Пазарджик.

Участниците в конференцията разгледаха Санаторно-оздравителния комплекс „Камчия” с  базите за отдих и обучение, уникалния спортен комплекс, Авиокосми-ческия център с музея на космонавтиката и космическата капсула и Планетариу-ма.

В рамките на конференцията беше организира обмяна на опит в Истанбул, къ-дето се проведе среща с представители на районен инспекторат по образование-то и ръководството и колеги от Ford Otosan Ilk Ogretim Okulu.

 

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

„Професионалната компетентност на учителя в детската градина”

 1. РУМЯНА ВАНГЕЛОВА – ОДЗ№15”Моряче”– Бургас

„Иновативни средства за квалификация на учителите в детската градина” 

 1. ГРЕТА ДИМИТРОВА – ЦДГ „Европейчета” и ОДЗ „Българче” – Враца

Квалификационните форми – фактор за повишаване мотивацията на учителя за реализиране на съвременни модели на педагогическо взаимодействие” 

 1. ИВАНКА БЪРЗАКОВА – ОДЗ№2 „Знаме на мира” – Балчик

„Отговорности на главния учител за организиране на квалификационна дей-ност в детската градина”

 1. МИМИ ПЕТРОВА – ОДЗ „Зора” – Враца

За,,новите” деца, ,,новите” учители и ,,новите” родители 

 1. ИВАНКА ПАМПОВА, ВИЛИАНА КОСТАДИНОВА – ЦДГ”Дъга” – Пазарджик

„Децата са нашето огледало”

 1. СТАМЕНА ХРИСТОВА – ЧЕУ”Малкият принц” – Варна

„Творчество и креативност на учителя по чужд език в детската градина 

 1. ЕЛЕОНОРА ИЛАРИОНОВА – ЦДГ”Асен Разцветников” – с.Драганово, общ.Горна Оряховица

Работата на педагога в детската градина с деца, преживели стресови ситуа-ции 

 1. ЕЛЕОНОРА ПОПОВА, СИЛВИЯ АНГЕЛОВА – ЦДГ”Слънце” – Русе

“Ролята на учителя в детската градина за повишаване на денталната кул-тура на децата” 

 1. НЕЛИ ГАЧЕВА – ЛДГ№20 ”Бриз” – Варна

Ролята на специалистите в комплексното въздействие при обучението и ко-рек­ция­­та на деца с езиково-говорни нарушения в Логопедична детска градина 

 1. ДИМКА БОЖКОВА – ЦДГ”Дъга” – Пазарджик

„Арт ателие в детската градина

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

„Професионалната компетентност на учителя в училище” – I

 1. ТЕМЕНУЖКА МИХАЛЕВА, ЦВЕТАНКА СИМЕОНОВА – ОУ”Добри Чинтулов”– Варна

Самопознанието и личностното развитие на учителя – ключова компетент-ност и предпоставка за реализирането на творческия потенциал на учениците чрез ИКД-студио за театър на английски език” 

 1. ЗЮЛЕЙХА КАРМАН – ОУ”Св.П.Хилендарски”- с.Езерче, общ.Цар Калоян

Взаимовръзката между иновационните и интерактивни методи в обучението като фактор за развиване и стимулиране на детското творческо въображение чрез изобразителното изкуство 

 1. ВЕРКА МАРАТИЛОВА – ОУ”Проф.Иван Батаклиев” – Пазарджик

„Магията на екипната работа в обучението по математика в първи клас”

 1. РУМЯНА КАТЕЛИЕВА – СОУ”Любен Каравелов” – Варна

„Уроците по „Човек и личност” – лесни и интересни” 

 1. МИРОСЛАВА РАДИЕВА – НУ”Васил Левски” – Варна

 „Професионалната компетентност на учителя по гражданско образование и извънкласните дейности на учениците в началното училище

 1. КАТЯ МИТРЕВА, инж.АТАНАСКА ПЕНЕВА – ОУ”Проф.Иван Батаклиев” – Пазарджик

„Смел скок към класната стая на бъдещето”

 1. АДЕЛИНА СИМИТЧИЕВА – ОУ”Проф.Иван Батаклиев” – Пазарджик

„Да подарим топлина 

 1. РУМЯНА КОЛЕВА – І-во ОУ”Христо Ботев” – Търговище

Партньорски модел на взаимоотношения между учители и ученици – същност и възможности” 

 1. ДИАНА РУНЧЕВА, КАТЕРИНА МИЛЕВА – І-во ОУ”Христо Ботев” – Търговище

Училищният вестник – възможност за развиване на езиковите компетент-ности и на творческите заложби на учениците 

 1. ВАЛЕНТИНА РАЙКОВА – VІІІ СОУПЧЕ ”А.С.Пушкин” – Варна

„Пушкин в България и откривателската работа на учениците

 

 ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

„Професионалната компетентност на учителя в училище” – II

 1. Инж.ДАРИНА ГОСПОДИНОВА – докторант, ЮЗУ – Благоевград

Професионалната самоактуализация на учителя като предмет на изследва-не” 

 1. ИЛКА КАРЕВА – ІІІ ОУ”Димитър Благоев” – Шумен

„Учителят новатор и ролята му за активното учене” 

 1. АЛЕКСАНДРИНА ВЕЛИЧКОВА – ОУ”Капитан Петко войвода” – Варна

Развитие на комуникативните умения на учителите

 1. МАРГАРИТА БОЗОВА, ТАТЯНА ПЕТРОВА – ОУ”Яне Сандански” – Пловдив

„Професионалното развитие на учителите като индикатор за ефективност на училището” 

 1. ИРЕНА МИХОВА, НАДЕЖДА ИВАНОВА – ПГИ”Д-р Иван Богоров” – Варна

 „Повишаване на успеваемостта  и мотивацията на учениците чрез  

 прилагане на интегрален подход и групова работа в клас

 1. СНЕЖАНА ИЛИЕВА – ПТГ – Варна

Работа в екип  –  споделяне на добри практики по метода „връстници обуча-ват връстници””

 1. МАЯ РОГАШКА, инж.ПЕТЯ ЙОРДАНОВА – ПГГСД”Николай Хайтов” – Варна

Приложение на интерактивни методи за изграждане на ефективенекип при обучение  на ученици от професионална гимназия 

 1. НИКОЛАЙ ЧАКЪРОВ – СОУПНЕ”Фридрих Шилер” – Русе

“Развиване на уменията на учениците за работа с различни исторически из-точници на информация 

 1. СВЕЖИНА ДИМИТРОВА – НАОП”Николай Коперник” – Варна

Scientix – oбщност за научно образование в Европа