Конференция 2013

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ

ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ-ВАРНА

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОДЗ №4 „ЧАЙКА” – ВАРНА
ЦДГ №17 „ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА” – ВАРНА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

ПОД ПАТРОНАЖА

НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ Г-Н КОСТА БАЗИТОВ

ЧЕТВЪРТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

МОТИВАЦИЯТА В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ”

22-24.03.2013 год., гр.Варна

 

„Един ученик попитал своя учител: „Учителю, дълго ли ще чакаме промя-ната?”

Учителят отговорил: „Ако я чакате, ще е дълго.””

Четвъртата пролетна национална конференция имаше за цел да бъдат събра-ни и представени актуални изследвания и добри практики, свързани с мотивация-та в работата на учителя:

 • лична и професионална мотивация, вкл. за работа в мултикултурна среда и с деца със специални образователни потребности;
 • организационно-административен аспект на мотивацията на учителите;
 • работа за мотивиране на учениците за учебен труд;
 • работа за мотивиране на родителите за взаимодействие с детската градина и училището;
 • стратегии и техники за повишаване на мотивацията в различните и аспекти.

Бяха поканени за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието и труда, на синдикатите на българските учители, на висшите училища, на неправителствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички, интересува-щи се от проблема.

В хода на конференцията бяха представени доклади и съобщения, постери и из-ложби с фотоси, видеоклипове и др., като приоритет при представяне на мате-риали от учителската колегия бяха такива, ПРЕДСТАВЯЩИ ДОБРИ ПРАКТИКИ И СОБСТВЕНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА ПО ТЕМАТА.

В научното ръководство на конференцията участваха проф.д-р Валери Стоянов – ВСУ”Черноризец Храбър”, проф.д-р Нели Бояджиева – СУ”Св.Кли-мент Охридски”, д-р Пламен Димитров – председател на Дружеството на пси-холозите в България, доц.д-р Райна Захариева – Департамент за инфор-мация и усъвършенстване на учителите при СУ”Св.Климент Охридски”, доц.д-р Янка Тоцева – Младежка фондация „Арете”, доц.д-р Йоана Янкулова СУ”Св.-Климент Охридски”, Юлия Попова – председател на секция „Училищна психо-логия” при Дружеството на психолозите в България.

Докладите и научните съобщения бяха разпределени в 3 секции: „Професио-нална мотивация на учителя, вкл.за работа в мултикултурна среда и с деца със СОП”, „Мотивиране на учениците за учебен труд; мотивиране на родите-лите за взаимодействие с училището и детската градина”, „Мотивацията на педагогическите екипи – организационно-административен аспект”.

 В хода на конференцията бяха организирани уъркшопове и тренинги в помощ на колегията:

 • Активизиране на вътрешната мотивация на учениците
 • „Как ефективните ръководители влияят на мотивационния климат в училище”
 • „Техники за самопознание и стимулиране на личната мотивация на учи-телите за успешна професионална дейност”

Всички участващи в конференцията доклади и съобщения бяха публикувани в сборник.

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА “ЗЛАТНО ЗЪРНО” и екскурзия до съседна държава  за доклад с най-голям принос по темата получи ВЕРКА МАРАТИЛОВА – ОУ”Проф. Иван Батаклиев” – Пазарджик.

 

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

 „Мотивацията в работата на учителя в детската градина и началния етап на образование”

 1. НАДЕЖДА МИНЧЕВА, ИЛИАНА ПАНТЕЛЕЕВА – ЦДГ№24 „Светулка” – Шумен

„Съвременни аспекти в мотивацията на детския учител”

     2. ПРОФ.Д-Р НЕЛИ БОЯДЖИЕВА, НАДЯ ПОПОВА – докторант – СУ”Св.Климент Охридски”

„Мотивационен потенциал на изкуството в начална образователна степен”

     3. СТАМЕНА ХРИСТОВА – ЧЕУ”Малкият принц” – Варна

„Мотивационни аспекти на игровия метод в обучението по чужд език на деца от предучилищна възраст

  4. МАГДАЛИНА ГЕНОВА, ДАНИЕЛА КАМЕНОВА – ЦДГ”Щастливо детство” – Враца

„Мотивация и развитие на детското самочувствие чрез музикално-сценичното изкуство

     5. ИВАНКА БЪРЗАКОВА – ОДЗ№2 „Знаме на мира” – Балчик

„Магията на вдъхновението или какво ме мотивира да работя

     6. ВЕРКА МАРАТИЛОВА – ОУ”Проф.Иван Батаклиев” – Пазарджик

„Повишаване на мотивацията и ефективността на учене чрез работа по проекти

 1. АННА КОСТАДИНОВА – СОУ”П.Р.Славейков” – Добрич

„Един начин за развиване на математическите способности на учениците от начална училищна възраст – електронно помагало по математика за СИП”

 1. РУМЯНА ВАНГЕЛОВА, ТАТЯНА МИНКОВА – ОДЗ№15”Моряче”– Бургас

„Средства за успешно интегрирано обучение в предучилищна възраст”

 1. МАРИНКА ЧАНЕВА – ЦДГ№24 „Светулка” – Шумен

„Работа с компютър при дете със синдрома на Даун в условията на детската градина”

 1. МИРОСЛАВА РАДИЕВА – НУ”Васил Левски” – Варна

„Учителят и мотивирането на културно различните ученици в началното учи-лище”

 1. ИГЛИКА ПЕНКОВА – ОДЗ”Слънце” – Севлиево

„Семейството и детската градина – партньори в името на децата”

 1. СТЕФКА ОБРЕШКОВА – СОУ”Максим Райкович” – Лясковец

ГАЛЯ ЛЮБЕНОВА – СОУ”Крум Попов” – Левски

„Мотивиране на родителите за взаимодействие с учителите”

 1. ИВАНКА ПАМПОВА, ВИЛИАНА КОСТАДИНОВА – ЦДГ”Дъга” – Пазарджик

„Празниците в детската градина – средство за мотивиране и взаимодействие с родителите”

 1. АЛБЕНА ФИДАНСКА – СОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Пловдив

„Празникът „100 учебни дни” в първи клас – възможност за социализация на учениците”

 1. ТАНЯ ДЕЛЯКОВАСОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Пловдив

„Йога в класната стая – игра и забавление или инструмент за мотивация”

 

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

„Мотивацията в работата на учителя в прогимназиален и гимназиален етап на образование; организационно-административен аспект на темата”

   1. РОСИЦА ИГНАТОВА-ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – 18 СОУ”У.Глад-стон” – София

„Мотивацията на българския учител от Възраждането до днес”

     2. Доц.д-р СОНЯ ГЕОРГИЕВА – РУ”Ангел Кънчев”

Мотивиращи функции на училищния ръководител”

    3. АЛЕКСАНДРИНА ВЕЛИЧКОВА – ОУ”Капитан Петко войвода” – Варна

„Мотивацията – структурен елемент на емоционалната интелигентност в процеса на управление в училището

    4. МАРГАРИТА БОЗОВА, ТАТЯНА ПЕТРОВА – ОУ”Яне Сандански” – Пловдив

„Мотивация на учителите за непрекъснато професионално развитие и учас-тие в промените чрез планиране и реализиране на квалификационната дей-ност в училище

    5. СТАНИМИРА КАМЧЕВА – Община Несебър

„Мотивация и училищна култура

    6. МАРИЯ БЕДРОВА – Бургас

„Самосъзнание, субективно благополучие и отношение към училището в юно-шеска възраст – предпоставки в мотивирането на учениците за учебен труд

     7. Гл.ас.д-р ЮРИЙ ЯНАКИЕВ – ПУ”Паисий Хилендарски”

Стимулиране на познавателната активност на учениците в учебния процес чрез пространствена мобилност на учителя

     8. ВАЛЕНТИНА РАЙКОВА – VІІІ СОУПЧЕ”А.С.Пушкин” – Варна

Изкуството – криле за полет

    9. АДЕЛИНА СИМИТЧИЕВА – ОУ”Проф. Иван Батаклиев” – Пазарджик

„Ако искаш да построиш кораб…”

 1. АЛЕКСИЯ ЛИЛЯНОВАПГССИ”Христо Ботев” – Свиленград

С вкус към новото”

 1. ГИНКА ДРАГАНОВА – ОУ”Христо Смирненски” – Карнобат

Мотивацията в работата на учителя”

 1. ВИОЛЕТА ТАЧЕВА – СОУ”П.Р.Славейков” – Трявна

 „Един ефективен метод за мотивиране на учениците за учебен труд”

 1. ДАРИНКА КОСТОВА – СОУ”Димитър Талев” – Добрич

„Мотивиране на родителите за взаимодействие с училището. Пътят за създаване на училищна общност”

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА

ТРЕНИНГ-СЕМИНАР НА ГАБРИЕЛЕ БИГЛЕР-ВИТЕК И МОНИКА ВИХЕР – АВСТРИЯ

“Психодраматични групи за деца, вкл.с комплексни травми и ролята на социометрията и играта за развиване на груповата динамика и постигане на терапевтичен ефект”

Децата обичат да играят заедно, за да се развиват. Изборът на роля в ежедне-вието и в групите по психодрама зависи изключително от личната история на клиента и груповата динамика. Тренинг-семинарът дава възможност на участни-ците да научат повече за важното значение на социометрията при групова работа с деца и юноши за развитието на ролята на всеки в групата, както и за процесите на групова динамика. Важно значение има и посредничеството на декора и друг реквизит, помощните „Аз-ове” и др., които създават в групите за психодрама игро-ва атмосфера, изпълнена с веселие и радост. Чрез работата в подобна група де-цата, за които се счита,че не умеят да се впишат в детската общност, могат чрез играта да преживеят и терапевтичен ефект.

Габриеле Биглер-Витек MSc

Обучаващ психотерапевт и супервайзор към Австрийската Асоциация за групова психотерапия и групова динамика/ÖAGG/, Дунавския университет в Кремс, Авст-рия и на частна практика, ръководител на висши тренинг-курсове за психотерапия с деца и юноши към секцията по психодрама в ÖAGG, детски учител, водещ тре-нинги в Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpäda­gogik/об­разо­ва­телна институция в Австрия, занимаваща се с проблемите на педагогиката в детската градина/, чий-то фокус е върху работата с деца, страдащи от елективен мутизъм, социална тре-вожност, аутизъм, хиперкинетичен синдром.

Моника Вихер MSc

Обучаващ психотерапевт и супервайзор към Австрийската Асоциация за групова психотерапия и групова динамика/ÖAGG/, Дунавския университет в Кремс, Авст-рия и на частна практика. Психотерапевт на деца и юноши в Aufwind/център, пре-доставящ подслон и обучение на деца и юноши, финансиран от Австрийската про-винция Стирия/. Притежава дългогодишен опит като психотерапевт в Heilpädago-gische Station des Landes Steiermark/лечебно-образователен център в провинция Стирия/. Лектор по психотерапевтична пропедевтика в Университета в Грац, Авст-рия.

ТРЕНИНГ-СЕМИНАР НА Д-Р ФАБИАН БЛОБЕЛ И ХЕЛЕНА БРЕМ – ШВЕЙЦАРИЯ

Привързаността и групата от връстници при юношите: психодраматични тех-ники в класната стая

Групата от връстници, особено при юношите, е много важна за развитието на личността и нейната идентичност, а от там и за социалната интеграция.

В последните години бяха направени редица изследвания, подчертаващи важ-ността на теорията за привързаността за разбиране на развитието на личността.

Във формални групи като ученическите класове може да се наблюдава целият спектър на модели на привързаност и разстройства. Някои психодраматични тех-ники могат да бъдат много полезно средство за създаване на позитивна среда и „защитена територия” с цел да се използва това разнообразие от модели и видове поведение за обогатяване на индивидуалното и групово развитие.

Този тренинг-семинар е увод към теорията и представите, способстващи по-доб-рото разбиране на различните видове поведение при юношите и техните необ-ходимости. Участниците ще имат възможността да преживеят въздействието на някои психодраматични техники, които могат да бъдат полезни за поддържане на позитивна динамика на процесите в класната стая.

Д-р Фабиан Блобел

Помощник директор на служба за психично здраве в кантон Солотурн, Швейцария и ръководител на отдела за групова терапия на деца и юноши. Член на борда на директорите на Института по психодрама, социометрия и ролева игра, IPSR.

Хелена Брем

Сертифициран психодраматист и системен фамилен психотерапевт. Основател и член на Института по психодрама, социометрия и ролева игра, IPSR. Провежда семинари за групова психодраматична работа с деца и юноши. Лектор в Педаго-гическите университети в Цуг и Люцерн, Швейцария. Има собствена частна прак-тика за възрастни, деца и юноши.