Конференция 2012

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ

ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ-ВАРНА

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №7 „ИЗВОРЧЕ” – ВАРНА
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №38 „ЯН БИБИЯН” – ВАРНА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВАРНА

                                              

ТРЕТА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„СТРЕСЪТ В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ”

24-25.03.2012 год., гр.Варна

Третата пролетна национална конференция имаше за цел да бъдат събрани и представени актуални изследвания и добри практики, свързани със стреса и бърн-аута в професията на учителя и справянето с тях с цел редуциране на негатив-ните последици от влиянието им. Бяха разгледани медицинските, психологичес-ките, социалните и управленски аспекти на проблема, пряко свързан с психично-то здраве, работоспособността и творческата реализация на учителите.

Бяха поканени за участие педагози, психолози, медици, представители на държав-ните и общински административни институции, отговарящи за образованието и труда, на синдикатите на българските учители, на висшите училища, на неправи-телствени организации, ресурсни центрове, детски комплекси, медии и всички ин-тересуващи се от проблема.

В хода на конференцията бяха представени доклади и съобщения, постери и из-ложби с фотоси, видеоклипове и др., представящи различните аспекти на темата.

Научен ръководител на конференцията беше проф.д-р Мариана Стефанова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите при СУ”Св.Климент Охридски”. Пленарни доклади изнесоха проф.д-р Иван Иванов – ШУ”Епископ Константин Преславски”, проф.д-р Валери Стоянов – ВСУ”Черноризец Храбър”, д-р Пламен Димитров – председател на Дружест-вото на психолозите в България, доц.д-р Райна Захариева – Департамент за информация и усъвършенстване на учителите при СУ”Св.Климент Охридски”, доц.д-р Станка Михалкова – председател на сдружение “Училищно и семейно консултиране”, доц.д-р Янка Тоцева – Сдружение „Етнотолеранс”, Иван Игов – председател на секцията „Училищна психология” при Дружеството на психоло-зите в България.

Бяха обособени 2 секции: „Физиология, психология и социална значимост на стреса и бърнаута в професията на учителя. Държавна политика и локални управленски решения относно управлението на стреса в професията на учи-теля”, „Добри практики за справяне със стреса в учителската професия ”.

През втория ден от конференцията бяха организирани уъркшопове и тренинги на следните теми:

 • “Пътуване към автентичността: профилактика на стреса в училище“

       Водещи: д-р Пламен Димитров – председател на Дружеството на психоло-зите в България и д-р Надя Матеева – БАН

 • Хомеопатична психотерапия

       Водещ: доц.д-р Станка Михалкова – Сдружение „Училищно и семейно кон-султиране”

 • „Кризисна интервенция. Дебрифинг“

     Водещи: Десислава Георгиева, Елена Пенчева – секция „Кризисна интер-венция” при Дружеството на психолозите в България

 • „Фън Шуй в класната стая”

         Водещ: Цветозар Мръвков  Асоциация “Фън шуй Център” – България

 • „Смехотерапия за редуциране на стреса”

         Водещ: Лидия Йорданова – Център за обучение, консултации и тренинг “Зет Ес Консулт” – Варна

Всички участващи в конференцията доклади и съобщения бяха публикувани в сборник.

Докладът с най-голям принос по темата на МАРИАНА ПЕТРОВА, ОДЗ№2 – Мез-дра получи специалната награда „ЗЛАТНО ЗЪРНО” и екскурзия в чужбина.

Гости на конференцията бяха учениците от театралното студио при ПГСУАУ „Атанас Буров” – гр.Силистра, които представиха миниспектакъл, свързан с темата на конференцията.

Като съпътстващо конференцията мероприятие беше организиран любителски фотоконкурс на тема „АЗ срещу стреса“ за учители и работещи в организа-ции и звена, свързани с образованието.

  

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

„Стресът като феномен”

 Научен ръководител:  доц.д-р Янка Тоцева

     1. ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН ЦОКОВ, ЛИЛИЯ БАБАКОВА – докторант – ПУ”Паисий Хилендарски”

„Тревожността като източник на стрес сред учителите”                      

 1. ПРОФ.Д-Р НЕЛИ БОЯДЖИЕВА, НАДЯ ПОПОВА – докторант – СУ”Св. Климент Охридски” 

„Възпитание и профилактика чрез изкуството; арт терапията и стресът в професията на началния учител”

     3. МАРИАНА ПЕТРОВА – ОДЗ №2 – Мездра

 „Подкрепа на детското поведение чрез използване на арт техники”

 1. ПЕТРОМИЛА АТАНАСОВА – СОУПЧЕ „А.С.Пушкин” – Варна

 „Творческото и иновативно  мислене – превенция за стрес в учителската про-фесия

 1. ГИНКА ДРАГАНОВА, СТЕФКА КОМБАКОВА – ОУ”Христо Смирненски” – Карнобат

„Усмивката – най-добрата защита”

Юбилейна сесия на І Основно училище – Варна,

по случай 30-годишнината от създаването му

     6. ИРИНА ДИМИТРОВА

„Позитивното мислене и новите технологии – фактор за добра мотивация за учене и повишаване на интереса и дисциплината на учениците в часовете по музика

 1. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА

Работните листи по математика – средство за повишаване мотивацията на учениците

 1. МАРИАНА СЛАВЧЕВА

Работата по проекти в начален етап – средство за осмисляне на свободното време на учениците

 1. НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА

„Работата по проекти в часовете по литература”

 

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

Добри практики за справяне със стреса в професията на учителя

 Научен ръководител:  доц.д-р Райна Захариева

     1. АДЕЛИНА СИМИТЧИЕВА – ОУ”Проф.Иван Батаклиев” – Пазарджик

Урокът извън класната стая – възможност за преодоляване на стереотипите

и стреса в обучението по литература 

     2. ПЕТРОМИЛА АТАНАСОВА – СОУПЧЕ „А.С.Пушкин” – Варна

Творческото и иновативно  мислене – превенция за стрес в учителската про-фесия”

 1. МИЛЕНА СТОЯНОВА – ЦДГ№38 „Ян Бибиян”

 „Добри практики за справяне със стреса при учителите в детската градина

 1. ВЕРКА МАРАТИЛОВА – ОУ”Проф.Иван Батаклиев” – Пазарджик

 „Стресът на учителя при работа с родители”


Юбилейна сесия на І Основно училище – Варна,

по случай 30-годишнината от създаването му

 1. МАРИЯ МАРИНОВА

„Иновации и съвременни подходи в обучението по география и икономика”

 1. ВАНЯ ТРЕНЕВА

Споделен опит във възпитателната работа на деца с девиантно поведение

 1. НИКОЛИНА СТОЯНОВА

„Елементи от педагогическата практика”                     

 1. ЦВЕТАНКА ТОНЕВА

„Ролята на извънкласната дейност за адаптиране на учениците в училище