Конференция 2011

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ

ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ-ВАРНА

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА – ВАРНА
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА” – ВАРНА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВАРНА          

ВТОРА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ОБЩУВАНЕТО В ПРОФЕСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ”

26-27.03.2011 год., гр.Варна

Втората пролетна национална конференция имаше за цел да бъдат събрани и представени вижданията и добрите практики, свързани с общуването между участниците в психолого-педагогическия процес – ученици, учители, родители, взаимодействието между всички тях и ресорните административни звена, общест-вените организации, както и всички други организации, имащи отношение към въз-питанието и помощта на децата и младежите в училищна възраст. Бяха разгледа-ни педагогическите, психологическите и социални аспекти на проблема като пред-поставка и последствие за различни модели на поведение на децата и учениците и последваща реализация с позитивен или негативен знак. Внимание беше отде-лено и на въпросите за общуването с деца със специални образователни потреб-ности, особено по отношение на общуването с тях в интегрирана среда, на общу-ването с деца, ученици и родители в мултикултурна среда, на превенцията при об-щуването на децата и младежите в Интернет.

Бяха поканени за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, представи-тели на висшите училища, на неправителствени организации, МВР и детските пе-дагогически стаи, отделите за закрила на детето, ресурсните центрове, родители, ученици, медии.

Научен ръководител на конференцията беше проф.д-р Мариана Стефанова директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет „Св.Климент Охридски”.

В хода на конференцията бяха представени доклади и съобщения, постери и изложби с фотоси, видеоклипове и др., представящи различните аспекти на тема-та. За участие в конференцията бяха толерирани материали, отразяващи нови съвременни виждания по проблема и такива – плод на собствена изследователска работа.

През втория ден от конференцията бяха организирани уъркшопове и тренинги на следните теми:

 • „Техники за успешно говорене на учителя пред публика/основни умения по риторика/”

Водещ: доц.д-р Янка Тоцева – директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН

 • „Стратегии за общуване с родителите”

Водещ: доц.д-р Райна Захариева – Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ”Св.Климент Охридски”

Всички участващи в конференцията доклади и съобщения бяха публикувани в сборник.

Като съпътстващи конференцията мероприятия бяха организирани конкурс за есе или разказ на тема „УЧИТЕЛЯТ”, както и конкурс за стихове с образова-телен характер за деца от детските градини и ученици.

 

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

 „Общуването в прогимназиален и гимназиален етап на образованието”

Научен ръководител:  доц.д-р Николай КолишевДИПКУ – Варна

 1. Доц. д-р РАЙНА ЗАХАРИЕВА – СУ”Св.Климент Охридски” – ДИУУ

„Картография на професионалното общуване на учителя”

 1. ВЕНЕТА ИВАНОВА – МИНЕВА – гр.Завет, обл.Разград, СОУ „ Св.Св. Кирил и Методий”

 „Ученикът днес в търсене на успешен модел на поведение”

 1. ЦВЕТЕЛИНА СТАНЧЕВА ТОНЧЕВА – Стралджа, ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий”

 „Общуването в професията на учителя. Общуване без агресия

 1. ВАЛЕНТИНА ДРАГАНОВА РАЙКОВА – Варна, VIII СОУПЧЕ”А.С.Пушкин”

„Диалогът училище – семейство”

 1. ГАЛИНА ГЕРМАНОВА, ИВА СТОЯНОВА – Варна, ГПЧЕ”Йоан Екзарх”

„Общуването учител-родител – проблеми и предизвикателства”

 1. АЛЕКСАНДРИНА ВЕЛИЧКОВА – Варна, ОУ „Капитан Петко войвода”

„Екипната работа в училище – процес на целенасочени мениджърски действия и решения на директора”

 1. ГИНКА ДРАГАНОВА – Карнобат, ОУ”Христо Смирненски”

„Ефективното общуване в образователната среда и начини за постигането му”

 1. ИВАНКА ЛИПЧЕВА – Силистра, ПГСУАУ „Атанас Буров”

„Ролята на интерактивните методи при изграждане на умения за общуване”

 1. РАДОСТКА ПЕТКОВА, МАРИЯ ЦЪРОВСКА – Троян, СОУ „Васил Левски”

„Учим се заедно – малки и големи – да решаваме литературните проблеми”

 1. АДЕЛИНА СИМИТЧИЕВА – Пазарджик, ОУ”Проф.Иван Батаклиев”

„Споделено”/За силата на словото и словото на силните ми ученици/

 1. ИВЕЛИНА НИКОЛОВА, СТАНИСЛАВА АТАНАСОВА – Варна, ОУ”Капитан Петко войвода”

„Ученическото самоуправление”/Изпитай и оцени коректно/

 1. ВИОЛЕТА ДОНЧЕВА – ДЕРНЕВА – Пловдив, ОУ „Васил Петлешков”

„Класният ръководител – новатор и мениджър в общуването с учениците от прогимназиален етап на обучение”

 1. РОСИЦА ВЪЛЧЕВА – Враца, ПМГ”Акад.Иван Ценов”

„Общуването в извънкласната дейност – мотивация за активна гражданска позиция”

 1. СТЕФАНА БРЪНЕКОВА – Габрово, ОУ”Ран Босилек”

„Емоционално ангажираните ученици по-лесно се водят по дългия път на зна-нието и възпитанието”/Един алтернативен поглед към извънкласната работа в училище/

 1. АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ – Плевен, Ресурсен център

„Преодоляване на конфликти при взаимодействие със средата на ученици със СОП”

  

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

„Общуването в детската градина и начален етап на образованието”

Научен ръководител:  доц.д-р Янка ТоцеваМОМН – директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

     1. ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА – ОДЗ№50 „Куики”

„Директорът на детското заведение – мениджър или педагог”

 1. Доц.д-р НЕЛИ БОЯДЖИЕВА – СУ”Св.Климент Охридски”, НАДЯ ПОПОВА – Варна, ЧОУ”Малкият принц”

„Педагогическото общуване в дидактическото художество”

 1. ДИЯНА КАТРАНДЖИЕВА – Добрич, ЦДГ№32 „Зорница”

 „Емоционалната устойчивост на учителя”

 1. ИЛИЯНА ВЪЛОВА, ВАНЯ ЙОРДАНОВА – Враца, ОДЗ”Звънче”

„Добротата и приятелството – превенция на агресивното поведение”

 1. МАРИАНА ПЕТРОВА – Мездра, ОДЗ№2

„Партньорството – корени и криле на развитието”

 1. МИМИ ПЕТРОВА – Враца, ОДЗ”Зора”

„Ключ към щастието”

 1. ГРЕТА ДИМИТРОВА – Враца, ЦДГ”Българче” и ЦДГ”Европейчета”

„Музиката в живота на съвременното дете – употреба, профилактика, тера-пия”

 1. ЖАНА НИКОЛОВА – Добрич, ЦДГ№32”Зорница”

„Адаптацията на 3-4 годишните деца към условията на детската градина”

 1. МАРИЯНА АНГЕЛОВА – Враца, ЦДГ”Европейчета”

„Организация на взаимодействието детска градина-семейство”

 1. ДОЧКА ТОДОРОВА – Габрово, ЦДГ”Младост”

„Реклама и деца – деца и реклама”

 1. ТАТЯНА ДРЕНСКА – Габрово, ЦДГ”Младост”

„Общуването в дискусионен клуб „Добра педагогическа практика” като вътреш-на квалификационна форма на учителите”

 1. СТЕФКА КУЗМАНОВА – Варна, ЦДГ№13 „Звездичка”

„Общуването в учителския колектив”

 1. ПЕТЯ ДОЛАПЧИЕВА – Враца, Община Враца

„Общуването в работата на експерта по предучилищно възпитание”

 1. МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА – Враца, ЦДГ”Щастливо детство”, филиал”Неза-бравка”, с.Три кладенци

„Детската градина – място за изграждане на умения и компетенции за етни-ческа толерантност и поведение в интеркултурна среда”

 1. ИВАНКА БЪРЗАКОВА – Балчик, ОДЗ№2 „Знаме на мира”

„Начални стъпки в общуването при деца с аутизъм”

 1. ТАТЯНА ИЛИЕВА – СТАНЕВА – Габрово, ЦДГ”Младост”

„Обучение и възпитание на деца със СОП в подготвителна група на детската градина”

 1. КРЕМЕНА ЕНЧЕВА – Лясковец, НУ”Никола Козлев”

„Да се научим да знаем, да се научим да правим, да се научим да бъдем, да жи-веем заедно”