Конференция 2010

ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ

ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ-ВАРНА

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА – ВАРНА
I ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ – ВАРНА

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВАРНА     

    

ПЪРВА ПРОЛЕТНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„УТВЪРЖДАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ АВТОРИТЕТА НА УЧИТЕЛЯ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ”

20-21.03.2010 год., гр.Варна
/Дворец на културата и спорта/

Конференцията имаше за цел да бъдат изразени мненията и становищата на специалистите и представителите на различните институции, както и на самите учители и ръководители на образованието относно причините за пренебрегване на авторитета на учителя в годините на прехода, да бъдат представени и разиск-вани добрите практики на различни нива за утвърждаване и повишаване на този авторитет, както и да бъдат споделени идеи относно бъдещи мерки и дейности, които да доведат до значителна промяна в отношението на ученици, родители, институции и обществото като цяло към тази изключително важна за собственото му успешно развитие професия.

Поканени бяха за участие педагози, психолози, представители на държавните и общински административни институции, отговарящи за образованието, представи-тели на висшите училища, на неправителствени организации, родители, ученици, медии.

В хода на конференцията бяха представени доклади и съобщения, постери и из-ложби с фотоси, видеоклипове и др., представящи различни аспекти на темата. Всички материали бяха представени в две секции – „Административни и социални аспекти на въпроса за авторитета на учителя” и „Авторитетът на учителя като участник в педагогическото взаимодействие и психологически предпоставки за не-говото утвърждаване и повишаване”.

Научното ръководство на конференцията беше осъществено от проф.д-р Мариа-на Стефанова – директор на Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към Софийския университет „Св.Климент Охридски”, проф.д-р Галя Герчева – зам.ректор на Варненския свободен университет, Иван Игов – доско-рошен съветник на Министъра на образованието, доц. д-р Иван Иванов – ръко-водител на катедра „Педагогика и управление на образованието” при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, доц. д-р Янка Тоцева – препода-вател в катедра „Педагогика и управление на образованието” при Шуменския уни-верситет „Епископ Константин Преславски” .

Материалите от конференцията бяха публикувани в сборник.

Бяха проведени и 2 тематични уъркшопа в помощ на учителската колегия:

  • Невербалното общуване в професията на учителя, визия, дрес код/с презентация и от специалисти в модния дизайн и прическите/ с водещи доц.д-р Савка Казаларска, ВСУ”Черноризец Храбър”, Лидия Йорданова – Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт, Варна и Анна Стоянова, майстор фризьор
  • Мениджмънт на поведението в класната стая с водещ доц.д-р Иван Иванов, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”

Организирана беше и кръгла маса на тристранното партньорство на тема: ”Мястото и ролята на участниците в педагогическото взаимодействие за утвърждаване и повишаване на авторитета на учителя в съвременното учи-лище” с участието на учители, представители на родителски организации и ученици от Детския парламент при Общинския детски комплекс – Варна с ръководител Юлия Кавръкова.

В допълнителната програма беше проведен и конкурс за рисунка на тема “Как си представям авторитетния учител”, в който се включиха деца и ученици от цялата страна.

 

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

 „Авторитетът на учителя като участник в педагогическото взаимодействие и психологически предпоставки за неговото утвърждаване и повишаване”.

 Научен ръководител:  проф.д-р Галя Герчевазам.ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

Научен секретар: Светозар Янев – психолог, председател на регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас

     1. ЦАНКА ХРИСТОФОРОВА ИВАНОВА – Габрово, ДСП, Звено” Майка и бебе”; ЦДГ„ Явор”

Авторитетът на учителя като участник  в педагогическото взаимодействие  и психологически предпоставки за неговото утвърждаване и повишаване в съвременни условия. Авторитетът на учителя  по време на  Възраждането

     2. ИЛИЯНА КАЛИНОВА – Пловдив, Общински детски комплекс

Добрият  учител – митове и реалност

   3. РУМЯНА КОСТАДИНОВА ЧАВДАРОВА – НИКОЛОВА – Пловдив, Общински детски комплекс

„Учителят и професията”

    4. ИЛКА КАРЕВА, ТОДОРКА АНГЕЛОВА – Шумен, III ОУ „Димитър Благоев”

„Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в съвременните условия

    5. МИЛЕНА БЕЛЬОВСКА – Плевен, ОУ”Никола Вапцаров”

„Ролята на учителя в съвременните условия”    

    6. ИВАНКА ЛИПЧЕВА, ДИАНА НЕЙКОВА – Силистра, ПГСУАУ „Атанас Буров”

Фактори, оказващи влияние върху авторитета на учителя в съвременните условия

    7. Д-р ЕКАТЕРИНА ЧЕРНЕВА – Пловдив, ОУ „Васил Петлешков”

„Авторитетът на моите учители”

    8. КРАСИМИРА ВАЧЕВА-ИЛИЕВА, ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА – Пазарджик, ПГСА

„Мисия или професия”

    9. Доц.д-р СОНЯ ПЕТРОВСКА – Щип, Македония, УГД”Гоце Делчев”

„Учителите, техните лидерски умения и ефективното училище”

    10. ДОНКА ХРИСТОВА – Карнобат, ОУ „Христо Смирненски”

Наставник, модератор, партньор – трудно ли е днес да бъдеш учител

    11. РОСИЦА ВАСИЛЕВА – Етрополе, ПГ

„Учителят – мениджър на класа”                                       

    12. ЕСТЕР ГОМБАШ, ВАНЯ ИВАНОВА – обучители на свободна практика

„Съвременният учител – с емпатия към себе си и другите”

  13. СВЕТОЗАР ЯНЕВ – Бургас, СОУ „Константин Преславски”, Регионална асо-циация на училищните психолози и педагози – Бургас

„Колегиалната подкрепа като фактор за издигане авторитета на училищните психолози”

   14. СТАНИСЛАВА ИВАНОВА – Варна, НУ”Васил Левски”

Възможност на социалнопсихологическия тренинг за работа с деца и техните родители

    15. Ст.ас.ФАНИ ТОДОРОВА – София, Сдружение”Настоящи и бъдещи майки”

„Характеристиката на ученика като средство за взаимодействие между класния ръководител и семейството”

    16. СЛАВА ГАНЧЕВА – Карнобат, ОУ”Христо Смирненски”

“Клуб за партньорство с родителите “Отворени врати” в ОУ”Христо Смир-ненски”, гр. Карнобат”

    17. ЖЕЧКА СТОЯНОВА – Варна, ЦДГ№17 ”Валентина Терешкова”

Креативност в подхода към децата и техните семейства и утвърждаване авторитета на детския учител

    18. РАДОСТКА ПЕТКОВА, МАРИЯ ЦЪРОВСКА – Троян, СОУ”Васил Левски”

Нашата преподавателска стратегия път към сърцето на съвременния ученик( или в какво се крие оптимизмът на педагогическата ни философия?)

    19. НИНА КЪНЕВА – Габрово, ОУ„Св.св.Кирил и Методий”

„Да спечелим доверието на учениците чрез нестандартни форми за обучение”

    20. ИРИНА ДИМИТРОВА – Варна, I ОУ

„Музиката, учителят по музика и децата”

  21. НИНА ПАЦЕВА – Пловдив, ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, общ.Брезово, Пловдивска обл.

„На учителя с любов”

    22. ГАЛИНА ГАНЕВА – Кубрат, ОУ „Васил Левски”, с.Беловец, община Кубрат

„Авторитетът на учителя на село”

    23. ЗОЯ СЛАВЕЕВА – ОУ”Отец Пайсий”, с.Долно Камарци, община Горна Мали-на, Софийска област

Авторитетът  на  учителя – гаранция  за  интереса  към  училището

    24. ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА, НЕЖДА СААР – Исперих, ОУ”Васил Априлов”

Позитивизмът на учителите – гаранция за успех на учениците

   25. ТАНЯ НИКОЛОВА, ВАНЯ КРАЙЧЕВА, ВАНЯ ШИПЧАНОВА, СВЕТЛА ИВА-НОВА – Пловдив, СОУ „Св.св.Кирил и Методий”

Работата по проекти – начин за издигане авторитета на учителя

    26. ДЕНИЦА АЛЕКСАНДРОВА, АННА КЪНЧЕВА, РУМЯНА КЪНЧЕВА – София, обучители на свободна практика

„Учителят – организира, насочва и помага за развитието на творческия потен-циал в децата.  Играта Дарплей.”

 

ПРОГРАМА

ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ДОКЛАДИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ В СЕКЦИЯ

 „Административни и социални аспекти на въпроса за авторитета на учи-теля”

 Научен ръководител: Иван Игов – председател на секция „Училищна психо-логия” към Дружеството на психолозите в България, член на Европейската мрежа на психолозите в системата на образованието N.E.P.E.S

Научен секретар: Евелина Янчева – пом.директор на СУ”Георги Бенковски” – Варна         

     1. Доц.д-р РАЙНА ЗАХАРИЕВА – София, СУ”Св.Климент Охридски”, ДИУУ

Учителят на прехода или преходът (в работата) на учителя

    2. Проф.СНЕЖАНА ВЕСЕЛИНОВСКА – УГД”Гоце Делчев”, Щип, Македония,

МИЛЕНКО СТОЙНИЧ

Сремска Митровица, Република Сърбия
Мястото на учителите по време на прехода”

    3. Ас. КИРИЛ БАРБАРЕЕВ – Щип, Македония, УГД”Гоце Делчев”

„Идентичността на учителя”

    4. ЕВА БОРИСОВА – София, Асоциация „Родители”

„Авторитетът на учителя от индивидуален към общностен”

    5. Гл.ас.д-р СВЕТЛОЗАР ВАЦОВ – ШУ”Епископ Константин Преславски”

„Планиране професионалното развитие на учителя”

    6. ПЛАМЕН ДЕНЕВ – СУ”Св.Климент Охридски”, ДИУУ

„Педагогическото взаимодействие между учители, родители и ученици за пови-шаване ефективността на възпитателния процес в съвременното училище”

    7. Ас.инж. МАГДАЛЕНА ЦОНЕВА  – СУ”Св.Климент Охридски”, ДИУУ

„Психологически фактори за ефективност на педагогическата екипност в про-фесионалните гимназии по машиностроене”

    8. НЕЛА НИКИФОРОВА – Варна, ОДЗ №11”Детски свят”

„Мотивиране на персонала за труд”

    9. Доц.д-р БОЯНКА ПЕНЕВА – София, Национална спортна академия

„Проблеми на учителите по физическо възпитание и спорт в условията на българското училище”

    10. ЕВЕЛИНА ЯНЧЕВА – Варна, Спортно училище”Георги Бенковски”

„Психолого-педагогически профил на личността на учителя по спорт в спорт-но училище-средство за подбор на авторитетни преподаватели”

   11. Доц.д-р СНЕЖАНА ЙОВАНОВА-МИТКОВСКА – Щип, Македония, УГД”Гоце Делчев”,

д-р ДИАНА ХРИСТОВСКА, Битоля, у-ще „Стив Наумов”

„Професионалната етика на учителя”

    12. Д-р ДИМИТРИНА КАМЕНОВА – Добрич, Международен колеж

„Диагностиката на педагогически конфликти и авторитетът на учителя”

    13. Проф.д-р СНЕЖАНА МИРАСЧИЕВА – Щип, Македония, УГД”Гоце Делчев”

„Авторитетът на учителя в началното училище в Република Македония”